Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 269, recto

previousnext
msA 268vmsA 269v

Iliad text (25 lines)


Iliad 20.456: ἤριπε δὲ προπάροιθε ποδῶν : ὁ δὲ : τὸν μὲν ἔασε :


Iliad 20.457: Δημοῦχον δὲ Φιλητορίδην , ἠΰν τε : μέγαν τε :


Iliad 20.458: καγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε. τὸν μὲν ἔπειτα


Iliad 20.459: οὐτάζων ξίφεϊ μεγάλῳ ἐξαίνυτο θυμόν:


Iliad 20.460: αὐτὰρ ὃ Λαόγονον καὶ Δάρδανον : υἷε Βίαντος .


Iliad 20.461: ἄμφω ἐφορμηθεὶς. ἐξ ἵππων ὦσε χαμᾶζε:


Iliad 20.462: τὸν μὲν δουρὶ βαλὼν. τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας:


Iliad 20.463: Τρῶα δ’ Ἀλαστορίδην . ὁ μὲν ἀντίος ἤλυθε γούνων.


Iliad 20.464: εἴπως, εὗ, πεφίδοιτο λαβὼν. καὶ ζωὸν ἀφείη:


Iliad 20.465: μηδὲ κατακτείνειεν, ὁμηλικίην ἐλεήσας:


Iliad 20.466: νήπιος. οὐδὲ τὸ ᾔδη. ὃ, οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν:


Iliad 20.467: οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν; οὐδ’ ἀγανόφρων:


Iliad 20.468: ἀλλὰ μάλ’ ἐμμεμαώς. ὁ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων


Iliad 20.469: ϊέμενος λίσσεσθ’, ὁ δὲ φασγάνῳ οῦτα καθ ῆπαρ:


Iliad 20.470: ἐκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισθεν: ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ αὐτοῦ


Iliad 20.471: κόλπον ἐνέπλησεν : τὸν δὲ σκότος, ὄσσε κάλυψε


Iliad 20.472: θυμοῦ δευόμενον: ὁ δὲ Μούλιον οῦτα παραστὰς


Iliad 20.473: δουρὶ παρ’ οῦς: εῖθαρ δὲ δι’ οὔατος ἦλθ’ ἑτέροιο


Iliad 20.474: αἰχμὴ χαλκείη: ὁ δ’ Ἀγήνορος υἱὸν Ἔχεκλον


Iliad 20.475: μέσσην κακ κεφαλὴν ξίφει ἤλασε κωπήεντι:


Iliad 20.476: πᾶν δ’ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι: τὸν δὲ κατ’ ὄσσε


Iliad 20.477: ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή:


Iliad 20.478: Δευκαλίωνα δ’ ἔπειθ’. ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες


Iliad 20.479: ἀγκῶνος. τῇ τόν τε φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν


Iliad 20.480: αἰχμῇ χαλκείῃ: ὁ δέ μιν μένε. χεῖρα βαρυνθεὶς.


Other texts (14 passages)


Scholia group: msAext

msAext 20.269r_1: κατ’ οῦς

Comments on 20.473


msAext 20.269r_2: τόν γε.

Comments on 20.479


Scholia group: msAint

msAint 20.269r_1: οτ πάλιν ἀντιδιεστειλεν⁑

Comments on 20.462


msAint 20.269r_2: οὐ γάρ τις καὶ οὐ γαρ έτι

Comments on 20.467


msAint 20.269r_3: αρισταρχ ἐνέπρησεν ⁑

Comments on 20.470


Scholia group: msAil

msAil 20.269r_1: αὐτοῦ

Comments on 20.464@εὗ


Scholia group: msAim

msAim 20.269r_1: κατεσχε τοῦ φυγειν

Comments on 20.458


msAim 20.269r_2: βραχ διασταλτ ἐπι τὸ ἐφορμηθεις ⁑

Comments on 20.461


msAim 20.269r_3: γρ καὶ κατ οὗς ⁑

Comments on 20.473


Scholia group: msA

msA 20.269r_1: Τρῶα δ’ Ἀλαστορίδην , ἤτοι κομματικῶς εἶπεν ὡς ἔθος πολλάκις τοῖς ποιηταῖς. ὴ τὸ εξῆς ἐστι Τρῶα δ’ Ἄλιστοριδην φασγάνω οῦτε καθ ῆπαρ: ταῦτα δὲ ἐν παρεκβάσει εἰπῶν ἐπαναλαμβάνει δια τοῦ ὁ δὲ φασγάνω ὡς εἴωθεν: οὔτω δὲ ἔσται τὰ λοιπὰ δια μέσου: ἠ κοινὸν ἄνωθεν τὸ ἔτυψε ἀπο τοῦ τον δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας :

Comments on 463


msA 20.269r_2: εἴπως εὐπεφίδοιτο. ἡ ευ ἀντωνυμία ἐν τῆ συντάξει ἐνεκλινε τὸν τόνον ἐστι γὰρ ἀπολυτος οὐχ ὅν τρόπον δ’ οἴεται ὀ Ἀσκαλωνίτης τὸ πώς παντώς οξυτονηθήσεται ἐπεὶ ἤδη ἐμελέτησε καὶ ἄλλον ἐγκλιτικὸν ἐπιφερομένων τὸ πω καὶ τὸ πῶς τοῦτο μὴ πάσχειν οὔ πως έτ’ Ἀγέλαε διοτρεφὲς . μήπως με προϊδών μ’ ες θρόνον ΐζε διοτρέφες . οὔπω μιν φασὶ φαγέμεν οὕτως οὖν καὶ τὸ εἴπως εὖ πεφίδοιτο οὐκ αναγκαστικὴν έξει τὴν ἐπι τοῦ πῶς ὀξείαν, ὁ μέντοι Ἀρίσταρχος γενόμενος κατα ταύτην τὴν προσῳδίαν τοῦτο μόνον ἀπεφήνατο εγκλινοντ δεῖν τῷ τόνῳ καὶ δασύνοντ λέγειν τὴν τρίτην συλλαβὴν σημαίνει γὰρ εἴπως αὐτοῦ δι ὃ καὶ ἡ διπλῆ⁑

Comments on 464


msA 20.269r_3: οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ὅτι οὐκ ἀνειμένος τῷ θυμῷ καὶ ηπιόφρων. ἀλλ ἐκ τοῦ ἐναντιου σκληρος καὶ χαλεπος⁑

Comments on 467


msA 20.269r_4: ἐκ δέ οἰ ῆπαρ όλισθ : ὀλισθηρὰ γὰρ ἡ φύσις τοῦ ἥπατος αἱμορραγίαι δὲ πολλὴ γέγονε δύο μεγίστων ἀγγείων διῃρημένων τοῦ ἥπατος καὶ τῆς κοιλίας⁑

Comments on 470


msA 20.269r_5: κόλπον ἐνέπλησε: ἐνεπρησεν Φιλόξενος καὶ Ἀρίσταρχος περὶ δὲ τῆς γραφῆς Ἀρίσταρχου ἐν ποιήματι φησὶν: οὕτως τὸ αἷμα ἀπο τοῦ ἥπατος ἐκρούνιζε χύδην καὶ τὸν τοῦ χιτῶνος κόλπον ἐνεφύσησεν ⁑

Comments on 471


previousnext
msA 268vmsA 269v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1