Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 26, recto

previousnext
msA 25vmsA 26v

Iliad text (24 lines)


Iliad 2.86: σκηπτοῦχοι βασιλῆες, ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί:

Commented on by msAim 2.147


Iliad 2.87: ἠΰτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἁδινάων

Commented on by msAint 2.139, msA 2.123, msAil 2.148, msAil 2.149, msAim 2.134


Iliad 2.88: πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων.

Commented on by msA 2.124, msAil 2.150


Iliad 2.90: αἱ μέν τ’ ἔνθα ἅλις πεποτήαται: αἱ δέ τε ἔνθα:

Commented on by msAil 2.151


Iliad 2.91: ὡς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων


Iliad 2.92: ἠϊόνος προπάροιθε βαθείης ἐστιχόωντο

Commented on by msAil 2.152


Iliad 2.93: εἰλαδὸν εἰς ἀγορὴν. μετὰ δέ σφισιν. ὄσα δεδήει

Commented on by msAil 2.153, msAim 2.136


Iliad 2.94: ὀτρύνους’ ϊέναι Διὸς ἄγγελος. οἱ δ`’ ἀγέροντο:

Commented on by msAint 2.141, msAil 2.154, msAil 2.155


Iliad 2.95: τετρήχει δ’ ἀγορὴ. ὑπο δε στεναχίζετο γαῖα

Commented on by msAint 2.142, msAil 2.156


Iliad 2.96: λαῶν ἱ̈ζόντων. ὅμαδος δ’ ἦν: ἐννέα δέ σφεας

Commented on by msA 2.126, msAil 2.157, msAim 2.137


Iliad 2.97: κήρυκες βοόωντες ἐρήτυον. εἴ ποτ’ ἀϋτῆς

Commented on by msAil 2.158


Iliad 2.98: σχοίατ’. ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων:

Commented on by msAil 2.159


Iliad 2.99: σπουδῇ δ’ ἕζετο λαός. ἐρήτυθεν δὲ καθἕδρας

Commented on by msAint 2.143, msA 2.125, msAil 2.160, msAil 2.161


Iliad 2.100: παυσάμενοι κλαγγῆς. ἀνὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων

Commented on by msAil 2.162


Iliad 2.101: ἔστη σκῆπτρον ἔχων. τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.

Commented on by msAil 2.163


Iliad 2.102: Ἥφαιστος μὲν δῶκε Διῒ Κρονίωνι ἄνακτι.

Commented on by msAint 2.144, msA 2.127


Iliad 2.103: αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς . δῶκε διακτόρῳ ἀργειφόντῃ:

Commented on by msA 2.128


Iliad 2.104: Ἑρμείας δὲ ἄναξ. δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ:

Commented on by msA 2.129


Iliad 2.105: αὐτὰρ ὃ αὖτε Πέλοψ , δῶκ’ Ἀτρέϊ ποιμένι λαῶν:

Commented on by msAint 2.145, msA 2.130


Iliad 2.106: Ἀτρεὺς δὲ θνῄσκων. ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ :

Commented on by msA 2.131, msAil 2.164


Iliad 2.107: αὐτὰρ ὃ αὖτε Θυέστ’ Ἀγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι

Commented on by msA 2.132, msAil 2.165


Iliad 2.108: πολλῇσιν νήσοισι καὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν:

Commented on by msAil 2.166


Iliad 2.109: τῷ ὅ γ’ ἐρεισάμενος. ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα:

Commented on by msAim 2.138


Iliad 2.110: ὦ φίλοι: ἥρωες: Δαναοὶ . θεράποντες Ἄρηος :

Commented on by msAint 2.146, msAil 2.167


Other texts (29 passages)


Scholia group: msA

msA 2.130: αὐτὰρ ὁ αὖτε Πέλοψ: Πέλοψ ἐκ προτέρας γυναικὸς ἔχων παῖδα Χρύσιππον εἴγημεν Ἱπποδάμειαν τὴν Οἰνομάου ἑξ ῆς ἱκανοὺς επαιδοποίησεν: αγαπωμένη δὲ ὑπ αυτοῦ σφόδρα τοῦ Χρυσίππου ἐπιφθονήσαντες ἡ τε μητρυιὰ καὶ οἱ παῖδες μή πως καὶ τὰ σκήπτρα αὐτῷ καταλείψῃ θάνατον ἐπεβούλευσαν Ἀτρέα καὶ Θυεστην τοὺς πρεσβψτάτους τῶν παίδων εἰς τοῦτο προστησάμενοι. ἀναιρεθεντος οὖν τοῦ Χρυσίππου Πέλοψ ἐπιγνοὺς ἐφυγάδευσε τοὺς αὐτόχειρας αὐτου γενομένους παῖδας ἐπαρασάμενος αὐτοῖς καὶ τῷ γένει αὐτῶν ἀναιρεθῆναι: οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἀλλαχῇ ἐκπίπτουσι τῆς Πίσης : τελευτήσαντος δὲ τοῦ Πέλοπος Ἀτρεὺς κατὰ πρεσβυτερον συν στρατῷ πολλῷ ἐλθὼν εκρατησε τῶν τόπων. ἱστορεῖ Ἑλλάνικος ⁑

Comments on 2.105


msA 2.132: αὐτὰρ ὁ αὖτε Θύεστ’ ὅτι συμφωνοῦντας αὐτοὺς συνἵστησι: καὶ γὰρ ὁ Θυεστης οὐ τῷ υἱῶ αὐτοῦ Αἰγίσθω καταλείπει τὸ σκῆπτρον ἀλλ’ Ἀγαμέμνονι : καὶ ὅτι κλητικη ἀντι τῆς ορθῆς Θυέστα ἀντὶ τοῦ Θυέστης ⁑

Comments on 2.107


Scholia group: msAim

msAim 2.134: δασυντέον τὸ ἁδινάων ἀπο γὰρ τοῦ άδην καὶ άδηνος ἡ κίνησις:

Comments on 2.87


msAim 2.135: ὅτι ἀντὶ ἐπ άνθη εἰαρινα ὡς ἐν τῆ ήλθε δ’ ἐπι Κρήτεσσιν ἀν ἐπι τοὺς Κρῆτας ⁑

Comments on 2.89


msAim 2.136: ὅτι όσσα ἡ θεία κληδών οἱ δὲ νεώτεροι ψιλῶς ἐπι πάσης φωνῆς⁑

Comments on 2.93


msAim 2.137: τὸ ἐννέα ψιλοῦται ὅτι πᾶν φωνῆεν καταλῆγον ἢ εἰς ν ἣ εἰς γ τῆς ἑξῆς συλλα ἀρχομένης ἀπὸ συμφώνου ψιλοῦται ἀντίος ἔγχος τοῦ ἁνδάνω ὑπεξαιρουμένου

Comments on 2.96


msAim 2.138: ὅτι τὸ ἑξῆς ἐστι μετ Αργείοισιν ἔπεα ηὔδα⁑

Comments on 2.109


Scholia group: msAint

msAint 2.139: ὡς π

Comments on 2.87


msAint 2.140: πυκναὶ καὶ ἐξηρτημέναι ἀλλήλων ὡς ρᾶγες οὕτως δὲ ϊπτανται σκιάζειν θέλουσαι ἀλλήλας αἱ μέλισσαι ὀχλούμεναι ὑπὸ τοῦ ἡλίου⁑

Comments on 2.89


msAint 2.141: διεγείρουσα

Comments on 2.94


msAint 2.142: ἤτοι στικτέον ἐπι τὸ ἀγορῆ ἠ διασταλτέον καὶ ἐπ αὐτὸ καὶ ἐπι τὸ γαῖα: ἵν’ ᾖ κοινὸν τὸ λαῶν ἱ¨ζόντων⁑

Comments on 2.95


msAint 2.143: ὅτι σπουδῇ λέγει οὐχ οἶον ἐν τάχει ἀλλα μόγις καὶ δυσχερῶς ὼς τὸ ὡς ἄρ’ άτερ σπουδῆς τάνυσσεν μέγα τόξον Ὀδυσσεύς ⁑

Comments on 2.99


msAint 2.145: :κλητξ λτν εὐθειας

Comments on 2.105


msAint 2.146: ὅτι πρὸς πάντας ἀποτεινόμενος τὸν λόγον ήρωας λέγει ἡ δὲ ἀναφορὰ προς Ίστρον λέγοντα μόνους τοὺς βασιλεῖς ἡρωας λέγεσθαι: στικτέον δὲ κατὰ τὸ τελος προσαγορευτικὴ γὰρ ἡ περίοδος⁑

Comments on 2.110


Scholia group: msAim

msAim 2.147: στικτέον κατα τὸ λαοὶ ἵνα ἁπ άλλης ἀρχῆς ἡ παραβολὴ γενομένη ὑποστίζηαι μέχρι τοῦ αἱ δὲ τε ἔνθα οὕτως γὰρ βέλτιον⁑

Comments on 2.86


Scholia group: msAil

msAil 2.149: τῶν ἀθρόως πετωμε ⁑

Comments on 2.87


msAil 2.150: κοίλης

Comments on 2.88


msAil 2.152: ἥτοι κοίλης ἣ μακρας

Comments on 2.92


msAil 2.153: ἐν αυτοῖς δὲ

Comments on 2.93


msAil 2.155: ἠθροίζοντο

Comments on 2.94


msAil 2.157: ἡ ἡμοῦ αὐδή, ἠ όπαδος παρὰ τὴν όπα

Comments on 2.96


msAil 2.158: κατεῖχον

Comments on 2.97


msAil 2.159: ἀπόσχοιντο παύσαιντο

Comments on 2.98


msAil 2.160: μόγις

Comments on 2.99


msAil 2.162: βασιλεύς

Comments on 2.100


msAil 2.163: αντιστροφή

Comments on 2.101


msAil 2.164: πολυθρέμμονι πλουσίῳ

Comments on 2.106


msAil 2.166: ο Αγαμέμνων :

Comments on 2.108


msAil 2.167: πολεμικοί:

Comments on 2.110


previousnext
msA 25vmsA 26v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1