Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 26, verso

previousnext
msA 26rmsA 27r

Iliad text (25 lines)


Iliad 2.111: Ζεύς με, μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ:

Commented on by msA 2.168, msA 2.169, msAil 2.197, msAil 2.198


Iliad 2.112: σχέτλιος: ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο: καὶ κατένευσεν

Commented on by msA 2.170, msAil 2.199, msAil 2.200


Iliad 2.113: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι:

Commented on by msAil 2.201, msAim 2.186


Iliad 2.114: νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο. καί με κελεύει

Commented on by msA 2.171


Iliad 2.115: δυσκλέᾰ, Ἄργος ἱ̈κέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν:

Commented on by msA 2.172, msA 2.173, msAil 2.202, msAil 2.203


Iliad 2.116: οὕτω που Διῒ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι:

Commented on by msAint 2.193, msA 2.174, msAil 2.204, msAil 2.205, msAil 2.206


Iliad 2.117: ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα.

Commented on by msA 2.175, msAil 2.207, msAim 2.187


Iliad 2.118: ἠδ’ ἔτι, καὶ λύσει: τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον:

Commented on by msA 2.176


Iliad 2.119: αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.

Commented on by msAil 2.208, msAim 2.188


Iliad 2.120: μὰψ, οὕτω, τοιόνδε τοσόνδέ τε λαὸν Ἀχαιῶν

Commented on by msAil 2.209, msAil 2.210, msAil 2.211


Iliad 2.121: ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι

Commented on by msAil 2.212, msAil 2.213


Iliad 2.122: ἀνδράσι παυροτέροισι: τέλος δ’ οὔ πώ τι πέφανται:

Commented on by msA 2.177, msAil 2.214, msAil 2.215, msAim 2.189


Iliad 2.123: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε

Commented on by msAint 2.194, msA 2.178


Iliad 2.124: ὅρκια πιστὰ ταμόντες ἀριθμηθήμεναι ἄμφω:

Commented on by msA 2.179


Iliad 2.125: Τρῶας μὲν λέξασθαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν:

Commented on by msA 2.180, msA 2.181, msAil 2.216, msAim 2.190


Iliad 2.126: ἡμεῖς δ’ ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί :


Iliad 2.127: Τρώων δ’ ἄνδρα ἕκαστον ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν.

Commented on by msAint 2.195


Iliad 2.128: πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο οἰνοχόοιο:


Iliad 2.129: τόσσον ἐγὼ φημι πλέας ἔμμεναι υἷας Ἀχαιῶν

Commented on by msAil 2.217, msAim 2.191


Iliad 2.130: Τρώων , οἳ ναίουσι κατὰ πτόλιν: ἀλλ’ ἐπίκουροι

Commented on by msA 2.182, msAil 2.218


Iliad 2.131: πολλέων ἐκ πολίων ἐγχεσπάλοι ἄνδρες ἔασιν:

Commented on by msA 2.183, msA 2.184, msAil 2.219


Iliad 2.132: οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰῶσ’ ἐθέλοντα

Commented on by msAint 2.196, msAil 2.220


Iliad 2.133: Ἰλίου ἐκπέρσαι εὖ ναιόμενον πτολίεθρον.

Commented on by msA 2.185


Iliad 2.134: ἐννέα δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοί.

Commented on by msAil 2.221


Iliad 2.135: καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε, νεῶν, καὶ σπάρτα λέλυνται:

Commented on by msAil 2.222, msAim 2.192


Other texts (47 passages)


Scholia group: msA

msA 2.168: Ζεύς με μέγα ὅτι Ζηνοδοτος γράφει Ζεύς με μέγας Κρονίδης καὶ ὅτι ἀπο τούτου ἕως αἰσχρὸν γὰρ τὸδέ γ’ ἐστι , οὕτως συντέμνει ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος : λώβη γὰρ τὰδέ γ’ ἐστι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι μὰψ οὕτω ⁑

Comments on 2.111


msA 2.169: Ζεύς με μέγα Κρονίδης σχολικὸν αγνόημα τῷ δοκεῖν Ζηνοδοτειον εἶναι τὴν μετὰ τοῦ σ γραφήν: καὶ δόξειεν ἂν ὑπὸ Διονυσίου τοῦ Θρᾳκὸς ταῦτα δεδόσθαι ἐν γὰρ τὸ Περι ποσοτήτων καθάπτεται Ζηνοδότου ὡς ἡγνοηκότος ὅτι τὸ μΓ ἀντι τοῦ μεγάλως ὍμΡ ἀποχρῆται παρ’ ὃ δὴ καὶ κατά τινα τῶν ὑπομνημάτων μετειλῆφθαι τὸ μΓ ἀντὶ τοῦ μεγάλως τὸ δὲ ουκ έχει τ’ἀκριβὲς οὕτως εἰ γὰρ τὰ συγγράμματα τῶν ὑπομνημάτων προττάτοιμεν ἕνεκα γοὖν τ’ἀκριβοῦς γράφοιμεν κατὰ Ἀρίσταρχον Ζεύς με μέγας , ἐν γοῦν τῷ Πρὸς Φιλιταν συγγράμματι τῆ γραφῆ κέχρηται δύο λέγων τὸ μέγας σημαίνειν τότε μὲν τὸ καθ αυτὸ καθάπερ νῦν Ζεύς με μέγα Κρονίδης καὶ κεῖτο μέγας μεγαλωστί λελασμένος ἱπποσυνάων : τότε δὲ αῦ τὸ προς τὴν κατα τὸν Αἴαντα τὸν ἕτερον διάκρισιν: Αἴας δ’ ὁ μέγας . κὰν ταῖς Λιταῖς ἐξηγούμενος αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴας τε μέγας ἔν τινι τῶν ἠκριβωμένων ποιημάτων γράφει ταῦτα κατὰ λέξιν: οὐ κατ επίθετον λέγει μέγας ἀλλα προς ἀντιδιαστολὴν τοῦ ετευ Αἴαντος : ὅταν δὲ λέγῃ ‘Ζεύς με μέγας Κρονίδης’ οὐκέτι ὅτι καὶ ἕτεο μικρός ἐστιν καὶ τοὺς ἀπ αυτοῦ δὲ χρωμένους ἐστὶν εὑρεῖν τῇ γραφῇ Διὸνυσίδωρον τὸν Ἀλεξανδρέα καὶ Ἀμμώνιον ἐπιλέγουσι δὲ οὐδὲν: διὃ καὶ τὰς μαρτυρίας αὐτῶν οὐκ εγράψαμεν. καὶ Καλλίστρατος δὲ ἐν τῷ Περι Ϊλιάδος οὕτως προφέρεται ὥστε ὅμοιον εῖναι τῶ ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεῦς : οὐδὲ ὁ Ἐπιθέτης δὲ Πτολεμαῖος τὰς Ζηνοδότου γραφᾶς ἐκτιθεμενος ταυτην ωμολόγει Ζηνοδότου εῖναι ταύτα ὁ Δίδυμος ⁑

Comments on 2.111


msA 2.170: σχέτλιος: τοῦτο καθ εαυτὸ προενεκτεον ὡς ἐν τοῖς ἄνω τὸ νηπιος μαλλον γαρ κομματικῶς λεγόμενον ἐμφαίνει⁑

Comments on 2.112


msA 2.171: κακὴν απάτην: ἔστι γὰρ καὶ δικαία: Αἰσχύλος ἀπατης δικαίας οὐκ αποστατεῖ θεός . καὶ τίς πείθοιτο θεῶν ἐναντία ἑαυτῷ βουλεύσασθαι⁑

Comments on 2.114


msA 2.172: δυσκλέα Ἄργος: ὅτι κατὰ συστολὴν Ὁμηρικην τὰ τοιαῦτα ἐκφέρει. δυσκλέα καὶ ἀγακλέα Ἱωνικῶς οἱ δὲ Αττικοὶ ἐκτείνουσιν⁑

Comments on 2.115


msA 2.174: οὕτω που Διϊ μελλει: προς τὸ μέλλει ὅτι ἀντι τοῦ ἔοικεν : ὁ δὲ ἀστερίσκος ὅτι εἰς τὰς Λιτὰς οὐκ ορθῶς μετάκεινται δίς⁑

Comments on 2.116


msA 2.175: πολλάων πολίων: ἄδηλον εἴτε καθολικῶς αὐτὸ λέγει εἴτε περὶ τῶν εἰκοσιτριῶν ὑπόνοιαν διδοὺς καὶ περι Ϊλίου ⁑

Comments on 2.117


msA 2.176: τοῦ γὰρ κράτος: πειθανὸν γὰρ ἐκ τῶν ὑποκειμενων τὴν δύναμιν δεῖξαι τοῦ θυ τοῦ γὰρ κράτος: Πυθαγόρας φησὶ: τί ἔστι θς τὸ πάντων κρατοῦν ὅς γε καὶ πολέμων εξουσίαν ἔχει τίς οὖν ἂν εἴην ἐγώ:

Comments on 2.118


msA 2.177: παυροτέροισι⁑ οἱ μεν Τρῶες χωρὶς τῶν. ἐπικούρων ἦσαν ἀριθμῷ μυρίαδας πέντε : τὸ δὲ τῶν Ἑλλήνων πληθος τινὲς φασὶ μυρίαδας δώδεκα ἄλλοι δὲ ιδ ⁑

Comments on 2.122


msA 2.178: εἴπερ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν: ἕως τοῦ οἰνοχοεύειν ὑποστιγμαί εισὶν ἐν ὑποκρίσει πάσαι ἄμφω . καὶ ἔασιν , , καὶ Ἀχαιοὶ . καὶ οἰνοχοεύειν , τῆς δὲ ἀρνήσεως ὁ ει σύνδεσμος αἴτιος⁑

Comments on 2.123


msA 2.179: ὅρκια πιστὰ ταμόντες: ἀθετεῖται οὐ γὰρ ἐπ ἀληθίας λέγεται ἀλλ’ ὑπερβολικῶς τὰ τῶν δεκάδων προς τι οὖν ὅρκια⁑

Comments on 2.124


msA 2.180: Τρώας μὲν λέξασθαι: Ἀριστάρχου λέξεις ἐκ τῶν ὑπομνημάτων ἐὰν καὶ τὰ παιδία καὶ τοὺς πρεσβύτας ἀριθμήσωσιν οὐ μὴ γένωνται: ὅσοι ἡμεῖς. τοῦτο δέ ἐστι κατοικητίδιοι καὶ ἔναυλοι καὶ ἐν Οδ πᾶσιν γὰρ ἐπιστιόν ἐστιν ἑκάστῳ . ὡσεὶ κατάλυμα παρα τῇ νηΐ ἡ διπλῆ δὲ ὅτι τὸ λέξασθαι νῦν οὔτε ἐπι τοῦ κοιμηθῆναι οὔτε ἐπι τοῦ καταριθμηθῆναι κεῖται ἀλλ’ ἐπὶ τοῦ συλλεγῆναι καὶ ἀθροισθῆναι ἔν τ’αὐτῷ καὶ ὅτι ἐφέστιοι ὅσοι ἐστίας τοῦτέστιν οικίας αὐτόθι διαμενουσιν⁑

Comments on 2.125


msA 2.181: τὸ λέξασθαι: δηλοῖ τὸ κοιμασθαι, λέξασθαι εἰς ευνήν : τὸ επιλέξατο λέξατο κούρους : τὸ ἀριθμεῖν, λέγε κήτεσιν ⁑

Comments on 2.125


msA 2.182: Τρώων: οἳ νέουσι: ἕως τοῦ Ἰλίου εκπέρσαι ἀθετοῦνται στίχοι δ ὅτι καθόλου παντας τοὺς βαρβάρους συν τοῖς επικούροις ήσσονας τῶν Ἑλληνων δια παντὸς φησὶ εἷναι⁑

Comments on 2.130


msA 2.183: ἐγχεσπάλοι ἄνδρες έασι: ἐν τῆ ἑτέρᾳ τῶν Ἀριστάρχου εὕρομεν ενεισὶ , καὶ Καλλίστρατος οὕτως εν τῶ Περὶ Ἰλιάδος γράφει καθάπερ καὶ τὸ ἡμεῖς δὲ μαχόμεθ’ οἵπερ τ’ ἐπικουροι, ἔνειμεν παρ ὃ καὶ διχῆ γράφομεν. ἐγχεσπάλοι δὲ ὅτι ἔσειον τὰ δῶρα τὰ προ τῆς ἀφεσεως μήποτε ἄρα εἶεν κλασθέντα⁑

Comments on 2.131


msA 2.184: οἵ με μέγα πλάζουσι: τὸ οι ἤτοι ἄρθ ὑποτακτικόν ἐστιν ἠ ἀντὶ τῆς οὗτοι ἀντωνυμίας, πάλιν οὖν ἤτοι τελείαν στιγμὴν ἠ διαστολὴν θήσομεν ἐπι τὸ ἄνδρες έασι , ἐπι δὲ τὸ πλάζουσι θετέον τὴν ἄνω δευτέραν στιγμὴν ἥτις ἕνα χρόνον δύναται σιωπῆς⁑

Comments on 2.131


msA 2.185: Ἰλίου ἐκπέρσαι: ἐν τοῖς κατ’ Αριστοφανην ὑπομνήμασιν Ἀριστάρχου Ἴ¨λιον ἐγέγραπτο οὐκ’ Ἰ¨λίου καὶ μήποτε ἄμεινον ἔχει⁑

Comments on 2.133


Scholia group: msAim

msAim 2.186: Ἴ¨λιον μὲν λέγει Ὅμηρος Ἰλιεῖς δὲ οὐκέτι φησι καὶ Εὔβοιαν ἀλλ’ οὐκ Ευβοεῖς ⁑

Comments on 2.113


msAim 2.187: τὸ πολλάων ἐπέκτασις καὶ ΐδιον Ἰώνων ⁑

Comments on 2.117


msAim 2.188: ὅτι τὸ πυθέσθαι ἀντὶ ἀκούσαι τίθησι ⁑

Comments on 2.119


msAim 2.189: ὅτι ήσσονες κατα τὸν ἀριθμὸν οἱ βάρβαροι⁑

Comments on 2.122


msAim 2.190: ἐσχημάτισεν οὐχ ὁμοίως τῷ Τρῶας τὸ ἡμεῖς ἐπιφέρων

Comments on 2.125


Scholia group: msAint

msAint 2.194: ὅτι περισσὸς ὁ κε σύνδ :

Comments on 2.123


msAint 2.195: ὁ Ἰ¨ξίων δια τοῦ ν ἕκαστον

Comments on 2.127


msAint 2.196: πλανῶσι και ἀπείργουσι τῆς πολ προθυμίας καλὸν δὲ τὸ οικειοῦσθαι τὴν ήτταν καὶ μη λέγειν τὸ κοινον

Comments on 2.132


Scholia group: msAil

msAil 2.197: αντι τοῦ μεγαλως

Comments on 2.111


msAil 2.198: ενέβαλε

Comments on 2.111


msAil 2.199: ὁ τοῦ δυσφημείν τοῖς ανοις αἴτιος:

Comments on 2.112


msAil 2.200: ἐν τῇ Αὐλίδι

Comments on 2.112


msAil 2.201: ὑπὸ Ἀπόλλωνος καὶ Ποσειδῶνος

Comments on 2.113


msAil 2.202: ἄδοξον

Comments on 2.115


msAil 2.203: εἰς τὴν Πελοπόννησον

Comments on 2.115


msAil 2.204: οὕτω δή

Comments on 2.116


msAil 2.205: ἔοικεν ἀρέσκει

Comments on 2.116


msAil 2.207: ἀκροπο εξ οὗ βασίλεια:

Comments on 2.117


msAil 2.208: καὶ τοῖς μεταγενεστεροι: ακοῦσαι μαθειν

Comments on 2.119


msAil 2.209: μάτην

Comments on 2.120


msAil 2.210: τῇ ἀρετῇ

Comments on 2.120


msAil 2.211: τῷ πλήθει

Comments on 2.120


msAil 2.212: ἄπρακτον ἀτέλεστον:

Comments on 2.121


msAil 2.213: το σχῆμα παρωνομασία

Comments on 2.121


msAil 2.214: ὀλιγωτέροις

Comments on 2.122


msAil 2.215: ἐφάνη

Comments on 2.122


msAil 2.216: αὐτόχθονες πολίται

Comments on 2.125


msAil 2.217: ὑπολαμβάνω

Comments on 2.129


msAil 2.218: κατ αυτὴν την Ί¨λιον

Comments on 2.130


msAil 2.219: πάλλοντες καὶ κινοῦντες τὰ δόρατα:

Comments on 2.131


previousnext
msA 26rmsA 27r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1