Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 27, recto

previousnext
msA 26vmsA 27v

Iliad text (25 lines)


Iliad 2.136: αἱ δέ που ἡμέτεραί τ’ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα

Commented on by msA 2.223


Iliad 2.137: εἵατ’ ἐν μεγάροις ποτιδέγμεναι: ἄμμι δὲ ἔργον

Commented on by msAext 2.271, msAil 2.247, msAil 2.248, msAil 2.249


Iliad 2.138: αὕτως ἀκράαντον: οὗ εἵνεκα δεῦρ’ ἱ̈κόμεσθα:

Commented on by msAil 2.250, msAil 2.251


Iliad 2.139: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες

Commented on by msA 2.224


Iliad 2.140: φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν:


Iliad 2.141: οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.

Commented on by msAil 2.252


Iliad 2.142: ὡς φάτο: τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνι στήθεσιν ὄρινε


Iliad 2.143: πᾶσι μετα πληθὺν. ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν:

Commented on by msAint 2.242, msAil 2.253


Iliad 2.144: κινήθη δ’ ἀγορὴ ὡς κύματα μακρὰ θαλάσσης

Commented on by msA 2.225, msA 2.226, msAil 2.254


Iliad 2.145: πόντου ἱ̈καρίοιο: τὰ μέν τ’ Εὖρός τε Νότος τε

Commented on by msA 2.227


Iliad 2.146: ὤρορ’ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων:

Commented on by msAint 2.243, msAil 2.255, msAil 2.256


Iliad 2.147: ὡς δ’ ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθὼν

Commented on by msA 2.228, msAil 2.257


Iliad 2.148: λάβρος ἐπαιγίζων. ἐπί τ’ ἠμύει ἀσταχύεσσιν.

Commented on by msA 2.229, msAil 2.258, msAil 2.259, msAim 2.240


Iliad 2.149: ὡς τῶν πᾶσ’ ἀγορὴ κινήθη: τοι δ`’ ἀλαλητῷ

Commented on by msAil 2.260


Iliad 2.150: νῆας ἐπ’ ἐσσεύοντο: ποδῶν δ’ ὑπένερθε κονίη

Commented on by msAint 2.244, msA 2.230, msAil 2.261


Iliad 2.151: ἵστατ’ ἀειρομένη: τοιδ`’ ἀλλήλοισι κέλευον

Commented on by msAil 2.262


Iliad 2.152: ἅπτεσθαι νηῶν. ἢδ`’ ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν:

Commented on by msAint 2.245


Iliad 2.153: οὐρούς τ’ ἐξεκάθαιρον: ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷ̈κεν

Commented on by msA 2.231, msA 2.232, msAil 2.263


Iliad 2.154: οἴκαδε, ϊεμένων: ὑπὸ δ’ ᾕρεον ἕρματα νηῶν:

Commented on by msA 2.233, msAil 2.264, msAil 2.265, msAil 2.266, msAim 2.241


Iliad 2.155: Ἔνθά κεν Ἀργείοισιν , ὑπέρμορα νόστος ἐτύχθη

Commented on by msA 2.234, msA 2.235, msAil 2.267, msAil 2.268


Iliad 2.156: εἰ μὴ Ἀθηναίην Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν:

Commented on by msA 2.236


Iliad 2.157: ὦ πόποι. αἰγιόχοιο Διὸς τέκος. Ἀτρυτώνη.

Commented on by msA 2.237, msAil 2.269, msAil 2.270


Iliad 2.158: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν


Iliad 2.159: Ἀργεῖοι φεύξονται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης:

Commented on by msAint 2.246


Iliad 2.160: καδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν

Commented on by msA 2.238


Other texts (40 passages)


Scholia group: msA

msA 2.230: νήας ἔπ’ ἐσσεύοντο: οὐκ αναστρέφεται ἡ πρόθεσις ὅτι συνείληπται. διὃ καὶ ἐλέγομεν ἕνεκα ἑτέρου σημαινομένου τὸν Ἀρίσταρχον κατὰ ἀναστροφὴν ἀνεγνωκέναι τὸ στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο παρ οισέμεναι . οὐκ αναστρέφονται γὰρ εἰ μὴ ἐπι τέλους κέωνται ῥῆμα δηλοῦσαι⁑

Comments on 2.150


msA 2.231: οὔρους τ’ ἐξεκάθαιρον: ψιλοῦται ἐν πλεονασμῷ γὰρ τοῦ ἐγένετο ὡς καὶ ὅλος οῦλος ἀνεγνώσθη δὲ κατ οξεῖαν τάσιν ὁ γὰρ Ἀρίσταρχος παρήγγελεν, ἴσως δὲ σημειώδης ὁ τόνος: τὰ γὰρ εἰς ρος λήγοντα δισύλλα ἁπλᾶ ἔχοντα τὴν ου δίφθογγον εβαρύνετο: κοῦρος , θοῦρος : οὖρος : καὶ γὰρ ταῦτα περισσὸν ἔχει τὸ υ: ἴσως οὖν εἰς ἀποφυγὴν τοῦ ἐπι τοῦ ἀνεμου: καὶ γὰρ καὶ ἐπ άλλων τὸ τοιοῦτο ποιεῖ ὁ ἀνήρ⁑

Comments on 2.153


msA 2.232: οὐρανὸν ἷκεν: μεγαλοφυῶς ἡ λέξις ηὔξησε τὴν ταραχήν ἣν κατελεπτολόγησεν καὶ Ἀριστοφάνης ⁑

Comments on 2.153


msA 2.233: ᾕρεον: δασυντέον τὸ ᾕρεον ἀπο γὰρ τοῦ ερῶ περισπωμένου καὶ δασυνομένου γέγονεν⁑

Comments on 2.154


msA 2.234: ὑπέρμορα: οὕτως ὑφ’ ἓν τὸ ὑπέρμορα οὐ γὰρ ὥς τινες κατα διάστασιν ἔστιν οὖν τι μόρος ᾧ συντεθὲν γίνεται ὑπέρμορος ὡς ὀκύμορος, οὗ οὑδέτερον τὸ ὑπέρμορον καὶ πληθυντικὸν τὸ ὑπέρμορα ὡς οὖν τὸ καλὰ καὶ ὄνομα ἀλλα καὶ ἐπίρρημα ῆ μευ καλὰ πατὴρ ὃς κήδεαι ὑιὸς: καὶ πυκνὰ μάλα στενάχων , οὕτως καὶ ὑπέρμορα νοστος ἐτύχθη⁑

Comments on 2.155


msA 2.235: ἔνθα κεν Ἀργείοισι ἀσύνδετος ὁ λόγος προς τὰ ἐπάνω δῖὃ προ ὑποστικτέον τελείᾳ βραχὺ δὲ διασταλτέον ἐπι τὸ ἐτύχθη δια τὸν ει σύνδεσμον εἰ μη Ἀθηναίην ⁑

Comments on 2.155


msA 2.236: εἰ μη Ἀθηναίην: ὅτι Ζηνόδοτος οὕτως ἐπισυντέτμηκεν εἰ μὴ Ἀθηναίη λαοσσόος ἦλθ’ ἀπ Ολυμπου : εὗρεν ἔπιτ’ Ὀδυσῆα καθόλου τὸν τῆς Ήρας λόγον περιγράψας Ὁμηρικῶς ἔχοντα καὶ γὰρ καὶ τῆς ξίφουλκίας αὕτη ἐφἵστησιν, ἡ δὲ Ἀθηνά ὑπηρετει κατα διαφορὰν τῆς δεξιᾶς τηρουμένης τῶν προσώπων⁑

Comments on 2.156


msA 2.238: καδ δέ κεν εὐχωλὴν: ἀπο τούτου ἕως τοῦ ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο , ἀθετοῦνται στίχοι τρεῖς καὶ ἀστερίσκοι παράκεινται ὅτι οἱκειότερον ἐν τῷ τῆς Ἀθηνᾶς λόγῳ ἑξῆς εἰσὶ τεταγμένοι: νῦν δε κυμικώτερον λέγονται⁑

Comments on 2.160


Scholia group: msAim

msAim 2.239: ἐπι τὸ Ϊκαρίοιο στιγμή βραχὺ δὲ διαστελοῦμεν ἐπι τὸ ἀγορή :

Comments on 2.144-2.145


msAim 2.240: ὑποστιγμαὶ ἐν ὑποκρίσει ἐπαιγίζων ἀσταχύεσσιν ⁑

Comments on 2.148


msAim 2.241: παραλόγως δασύνεται το ερῶ ⁑

Comments on 2.154


Scholia group: msAint

msAint 2.242: ἀθετεῖται ὅτι κενῶς ἐπεξηγεῖται τὸ γαρ νοούμενον το αυτό

Comments on 2.143


msAint 2.243: ἀπο τοῦ όρωρε ὑπέρθεσις χρόνου:

Comments on 2.146


msAint 2.244: οὕτως νῆας ἐπ’ ἐσσεύοντο

Comments on 2.150


msAint 2.245: ‡ἐπιλαμβάνεσθαι ὡς το εανοῦ απτομένη

Comments on 2.152


msAint 2.246: οὐδετέρως τὸ νῶτον καὶ τα νῶτα λέγει ὁ ποιητὴς πανταχοῦ καὶ Ἡσίοδος καὶ οὐκ αρσενικῶς τον νῶτον ⁑

Comments on 2.159


Scholia group: msAil

msAil 2.247: καθέζονται

Comments on 2.137


msAil 2.248: ἐν τοῖς οίκοις

Comments on 2.137


msAil 2.249: προσδεχόμεναι

Comments on 2.137


msAil 2.250: ὁμοίως ἠ ματαῖως

Comments on 2.138


msAil 2.251: ἐνταῦθα

Comments on 2.138


msAil 2.252: πορθήσωμεν λαβωμεν

Comments on 2.141


msAil 2.253: ἐν τῷ πλήθει

Comments on 2.143


msAil 2.254: ἀντὶ μεγάλα

Comments on 2.144


msAil 2.255: διήγειρεν διεταρραξεν ἐφορμήσας:

Comments on 2.146


msAil 2.256: τοῦ XX ἢ τοῦ XX

Comments on 2.146


msAil 2.257: μέγα καὶ εὔφορον σιτοφόρον χωρίον

Comments on 2.147


msAil 2.258: σφοδρῶς ἐπικαταπνέων

Comments on 2.148


msAil 2.259: ἐπικατακλΐνει δὲ τοὺς ἀσταχυας τοῖς ἀστάχυσιν:

Comments on 2.148


msAil 2.260: συν θορύβῳ

Comments on 2.149


msAil 2.261: ὑποκάτωθεν

Comments on 2.150


msAil 2.262: ὑψοῦται

Comments on 2.151


msAil 2.263: ταφροειδῆ ὀρύγματα:

Comments on 2.153


msAil 2.264: εἰς τὸν οἴκον ἀπιέναι προθυμουμένων⁑

Comments on 2.154


msAil 2.265: ὑφήρουν δὲ

Comments on 2.154


msAil 2.267: ὑπερ τὸ εἰμαρμένον ὀνοματικὸν ἐπίρρημα

Comments on 2.155


msAil 2.268: ἐγένετο

Comments on 2.155


msAil 2.269: φεῦ παπαι

Comments on 2.157


msAil 2.270: ακαταπόνητε⁑

Comments on 2.157


Scholia group: msAext

msAext 2.271: γρ εἱατ’ ἐνι μεγαροις ποτιδέγμεναι

Comments on 2.137


previousnext
msA 26vmsA 27v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1