Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 27, verso

previousnext
msA 27rmsA 28r

Iliad text (25 lines)


Iliad 2.161: Ἀργείην Ἑλένην ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν

Commented on by msAint 2.285, msA 2.272, msA 2.273


Iliad 2.162: ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης:


Iliad 2.163: ἀλλ’ ἴθι νῦν κατα λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων:

Commented on by msAim 2.279


Iliad 2.164: σοῖς δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον:

Commented on by msAint 2.286, msA 2.274, msAil 2.292, msAil 2.293


Iliad 2.165: μηδὲ ἔα νῆας. ἅλα δ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας:

Commented on by msAil 2.294


Iliad 2.166: ὡς ἔφατ’: οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη .


Iliad 2.167: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα:

Commented on by msAint 2.287, msAil 2.295, msAim 2.280


Iliad 2.169: εὗρεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον

Commented on by msAil 2.296


Iliad 2.170: ἐσταότ’: οὐδ’ ὅ γε νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης

Commented on by msAil 2.297, msAil 2.298


Iliad 2.171: ἅπτετ’. ἐπεί μιν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἵ̈κανεν:


Iliad 2.172: ἀγχοῦ δ’ ἱ̈σταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη :


Iliad 2.173: διογενὲς. Λαερτιάδη . πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ :

Commented on by msAint 2.288, msAil 2.299


Iliad 2.174: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν


Iliad 2.175: φεύξεσθ’ ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι πεσόντες.

Commented on by msAint 2.289, msA 2.275


Iliad 2.176: καδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε


Iliad 2.177: Ἀργείην Ἑλένην , ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν


Iliad 2.178: ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης:


Iliad 2.179: ἀλλ’ ἴ̈θι νῦν κατα λαὸν Ἀχαιῶν : μηδ έτ’ ἐρώει:

Commented on by msAint 2.290, msAil 2.300


Iliad 2.180: σοῖς δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον.

Commented on by msAil 2.301, msAim 2.283


Iliad 2.181: μηδὲ ἔα νῆας ἅλα δ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας:


Iliad 2.182: ὡς φάθ’, ὁ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης:

Commented on by msAil 2.302


Iliad 2.183: βῆ δὲ θέειν: ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε. τὴν δ’ κόμισσε

Commented on by msAint 2.291, msA 2.276, msAil 2.303


Iliad 2.184: κῆρυξ Εὐρυβάτης Ἰ̈θακήσιος , ὅς οἱ ὀπήδει:

Commented on by msAil 2.304, msAim 2.284


Iliad 2.185: αὐτὸς δ’ Ἀτρείδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν


Iliad 2.186: δέξατό οἱ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεί:

Commented on by msA 2.277, msA 2.278, msAil 2.305


Other texts (28 passages)


Scholia group: msA

msA 2.272: Ἀργείην Ἑλένην : ὅτι Ζηνοδοτος γράφει Ἀργείην θ’ Ἑλενην . σὺν τῷ συνδέσμω ὥστε εἶναι χωρὶς καύχημα καὶ συν τούτῳ τὴν Ἑλενην οὐ λεγει δὲ οὕτως ἀλλ αυτὴν τὴν Ἑλένην καύχημα⁑

Comments on 2.161


msA 2.273: φίλης ἀπο πρίδος αίης⁑ οὐκ ἀναστρεπτέον τὴν πρόθ ὡς Τυραννίων καὶ Πτολεμαῖος ὁπότε γὰρ γενικῇ συντάττεται ἡ ἀπο τηρεῖ τὸν τόνον: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα μῆνα μένων ἀπο ῆς ἀλόχοιο ⁑

Comments on 2.161


msA 2.275: πολυκλήϊσι: τινὲς προπερισπῶσιν ὡς καὶ τὸ ἁπλοῦν ἐπὶ κληῗσι κάθιζον ὡς γὰρ πλοκαμὶς ἐϋπλοκαμῖδες Ἀχαιαὶ οὕτως καὶ κληῒς καὶ πολυκληΐς οὐκ έχει δὲ οὕτως ἡ ἀνάγνωσις. ἔστιν οὖν λόγος ὑπερ τῆς βαρυνομένης λέξεως οὗτος: τὰ εἰς ις λήγοντα θηλυκὰ ὀξυνόμενα εἰ μὲν ἐν τῆ συνθέσει φυλασσοι μόνον τὸ θηλυκὸν γένος. καὶ τὸν αὐτὸν τόνον φυλάσσει: εἰ δὲ μεταληπτικὸν γίνοιτο καὶ ἀρσενικοῦ μεθἵσταται καὶ εἰς βαρεῖαν τάσιν ἀναγκαίως τοῦ μὲν προτερου φυλάσσοντος τὸ αὐτὸ γενος καὶ τὸν αὐτὸν τόνον: περισκελίς: τοῦ δε δευτέρου δύσελπις. ταύτῃ οὖν τὸ μὲν καταιγὶς ὀξύνεται: τὸ δε μελάναιγις βαρύνεται οὕτως οὖν καὶ τὸ εὔκληϊς καὶ πολυκληϊς βαρυνθήσεται τίθεται γὰρ καὶ ἐπι ἀρσενικοῦ ὡς καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου τὸ λεύκασπις καὶ γὰρ ἐπι Ἀμαζόνος ταγείη ἄν καὶ τὸ εὐκνῆμις ἀμέλει ἐπι τῆς Ἀθηνᾶς τέτακται παρὰ Ῥιανῷ ἐν Θεσσαλικοῖς τοὶ δ ήδη επι νηῶν ἐϋκνημιδος Ϊτώνης ⁑

Comments on 2.175


msA 2.276: βῆ δὲ θέειν ἀφείλετο τὴν ἀπόκρισιν ἡ ἔπειξις τοῦ καιροῦ. ἐστι δέ ώρμησεν ἐπὶ τὸ θέειν . ἠ Αττικῶς λείπει τὸ ὥστε, ἠ τὸ ἀπαρέμφατον ἀντι μετοχῆς⁑

Comments on 2.183


msA 2.277: δέξατό οι σκῆπτρον: ὅτι ἀρχαϊκώτερον δέξατο αὐτὸ τὸ σκῆπτρον ἀντι τοῦ παρ αυτοῦ⁑

Comments on 2.186


msA 2.278: αὐτὸς δ’ Ἀτρείδεω Ἀγαμέμνονος : Ὀδυσσεὺς φησὶ παρα τοῦ Ἀγαμέμνονος λαμβάνει τὸ σκῆπτρον: οὐχ ἁπλῶς δὲ τοῦτο ποιεῖ ἀλλ’ ἵνα δοκῇ συν τῆ τοῦ βασιλέως γνώμῃ κρατεῖν αὐτούς⁑

Comments on 2.186


Scholia group: msAim

msAim 2.279: οὕτω κατα λαὸν συμφώνως εἶχον ἅπασαι‡

Comments on 2.163


msAim 2.280: ὅτι ὅρος ὁ Ὄλυμπος

Comments on 2.167


msAim 2.282: ὅτι ἐνταῦθα τάξιν ἐπέχουσιν⁑

Comments on 2.176-2.178


msAim 2.283: ὅτι ἐνταῦθα οικείως τετακται:

Comments on 2.180


msAim 2.284: ὅτι καὶ έτερος Εὐρυβάτης ὁμώνυμος⁑

Comments on 2.184


Scholia group: msAint

msAint 2.285: ἡ Λακωνικὴ πέμπτον τῆς όλης Πελοποννήσου ⁑

Comments on 2.161


msAint 2.286: ψιλωτέον τὸ ἀγανὸς τοιοῦτο γὰρ τὸ α προ τοῦ γ ⁑

Comments on 2.164


msAint 2.287: τελεία ἐπὶ το ἀΐξασα ασύνδετον γὰρ τὸ ἑξῆς προς τὰ ἐπανω:

Comments on 2.167


msAint 2.288: προσαγορευτικη ἡ περίοδος διὃ τελείαν στικτεον⁑

Comments on 2.173


msAint 2.289: οὐκ εμβάντες ὅτι σύμβουλον ατακτου φυγῆς:

Comments on 2.175


msAint 2.290: ἐνταῦθα καὶ τὸν λόγον ὑποτέθεικεν Ἀρίσταρχος οὕτως ὥστε νοεῖσθαι ΐθι κατὰ λαόν ⁑

Comments on 2.179


Scholia group: msAil

msAil 2.292: προσηνέσι πράοις

Comments on 2.164


msAil 2.293: κάτεχε κώλυε

Comments on 2.164


msAil 2.295: ακρωτηρίων

Comments on 2.167


msAil 2.297: ευκαθέδρου

Comments on 2.170


msAil 2.298: επειδη αὐτόν λύπη

Comments on 2.170


msAil 2.299: εὐγενέστατε Λαέρτου παῖ πολύτεχνε

Comments on 2.173


msAil 2.300: μηδε συγχώρει:

Comments on 2.179


msAil 2.302: συνήκεν ήκουσεν

Comments on 2.182


msAil 2.303: δια τὸ μὴ ἐμποδίζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰματίων

Comments on 2.183


msAil 2.304: ὅστις αὐτῷ ἠκολούθει

Comments on 2.184


msAil 2.305: τὸ ἀθάνατον ἐπι εμψύχων οἱ φιλόσοφοι: τὸ δὲ ἄφθιτον ἐπὶ ἀψυχων‡

Comments on 2.186


previousnext
msA 27rmsA 28r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1