Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 28, recto

previousnext
msA 27vmsA 28v

Iliad text (25 lines)


Iliad 2.187: σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων:

Commented on by msAim 2.326


Iliad 2.188: Ὅν τινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείηι.

Commented on by msAint 2.331, msAil 2.342


Iliad 2.189: τὸν δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς:

Commented on by msA 2.306, msAil 2.343, msAim 2.327


Iliad 2.190: δαιμόνι’, οὔ σε ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι:

Commented on by msA 2.307, msAil 2.344, msAil 2.345


Iliad 2.191: ἀλλ’ αὐτός τε κάθησο. καὶ ἄλλους ἵ̈δρυε λαούς:

Commented on by msAil 2.346, msAil 2.347


Iliad 2.192: οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ’ οἷος νόος ἀτρείδαο :

Commented on by msA 2.308, msA 2.309, msAil 2.348, msAil 2.349


Iliad 2.193: νῦν μὲν πειρᾶται: τάχα δ’ ΐψεται υἷας Ἀχαιῶν

Commented on by msA 2.310, msAil 2.350, msAil 2.351, msAil 2.352


Iliad 2.194: ἐν βουλῇ δ’ οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπε:

Commented on by msAint 2.332


Iliad 2.195: μή τι χολωσάμενος ῥέξῃ κακὸν υἷας Ἀχαιῶν :

Commented on by msA 2.311, msAil 2.353


Iliad 2.196: θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέος βασιλῆος:

Commented on by msA 2.312, msA 2.313, msAil 2.354


Iliad 2.197: τιμὴ δ’ ἐκ Διός ἐστι: φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς :

Commented on by msAil 2.355


Iliad 2.198: Ὃν δ’ αὖ δήμου ἄνδρα ἴ̈δοι βοόωντά τ’ ἐφ εὕροι.

Commented on by msAil 2.356, msAil 2.357, msAim 2.328


Iliad 2.199: τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν, ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ:

Commented on by msA 2.315, msAil 2.358, msAil 2.359


Iliad 2.200: δαιμόνι’ ἀτρέμας ἧσο καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε

Commented on by msAil 2.360


Iliad 2.201: οἳ σέο φέρτεροί εἰσι: σὺ δ’ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις:

Commented on by msAint 2.334, msAil 2.361, msAil 2.362


Iliad 2.202: οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος, οὔτ’ ἐνι βούλῇ:

Commented on by msAil 1.620, msAil 1.621, msAil 2.363, msAil 2.364


Iliad 2.203: οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ’ Ἀχαιοί :

Commented on by msAint 2.335, msAim 2.329


Iliad 2.204: οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη: εἷς κοίρανος ἔστω

Commented on by msA 2.314, msA 2.316, msAil 2.365, msAil 2.366


Iliad 2.205: εἷς βασιλεὺς, ᾧ ἔδωκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω:

Commented on by msAint 2.336, msA 2.317, msA 2.324


Iliad 2.207: ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν: οἱ δ’ ἀγορὴν δὲ

Commented on by msAint 2.337, msA 2.325, msAil 2.367, msAim 2.330


Iliad 2.208: αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων

Commented on by msAint 2.338


Iliad 2.209: ἠχῇ. ὡς ὅτε κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης

Commented on by msAil 2.368


Iliad 2.210: αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται: σμαραγεῖ δέ τε πόντος:

Commented on by msAint 2.339, msAil 2.369, msAil 2.370


Iliad 2.211: Ἄλλοι μέν ρ’ ἕζοντο: ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας:


Iliad 2.212: Θερσίτης δ’ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα:

Commented on by msAint 2.340, msA 2.320, msA 2.321, msA 2.322, msA 2.323, msAil 2.371, msAil 2.372


Other texts (42 passages)


Scholia group: msA

msA 2.306: ‡τὸν δ’ὰγανοῖς ἐπέεσσιν: ὅτι οὐκ ἐγκλιτέον τὸν δέ συνδ ὡς ἄν τις εἴποι ὑφ ἑν τόνδε χρῆται γὰρ συνήθως αὐτῷ περισσῷ⁑

Comments on 2.189


msA 2.307: δαιμόνι: αὕτη ἡ λέξις τῶν μέσων ἐστι καὶ δηλοὶ ἀμφότερα ὅτε μὲν ἐπὶ ἐπαίνων λεγόμενη οἷον θεῖε. μακάριε: μέγιστε ἀγαθέ ὅτε δὲ ἐν ψόγῳ: ἄφρον καὶ ματαιε: ἠ χείριστε καὶ φαῦλε ὅτε μὲν οὖν φησὶ θεῷ προσφέρει. ἥσσονα λέγει ἢ κατα θεόν: ὅτε ἀνο ὑπερεχοντα ἄνθρωπον ὡς δηλοῦσθαι ἥσσονα μὲν θυ ὑπερεχοντα δὲ ἀνου ⁑

Comments on 2.190


msA 2.308: οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ’: τὸ ἀντίσιγμα ὅτι ὑπο τοῦτων ἔδει τετάχθαι τοὺς εξῆς παρεστιγμένους τρεῖς στίχους εἰσὶ γὰρ πρὸς βασιλεῖς ἀρμόζοντες οὐ πρὸς δημώτας: οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ’ Ἀχαιοί οὐκ αγαθὸν πολυκυρανίη καὶ τὰ εξῆς⁑

Comments on 2.192


msA 2.309: οἷος νόος Ατρείδαο: οἷος νόος Ἀτρείωνος καν ταῖς διορθώσεσι καὶ ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν οὕτως ἐγέγραπτο Ἀτρείωνος καὶ αἱ πλείους δὲ τῶν χαριεστάτων οὕτως εἶχον καὶ ἡ Ἀριστοφάνειος καὶ ὁ Σιδώνιος δὲ καὶ ὁ Ϊξίων οὕτως γράφουσιν⁑

Comments on 2.192


msA 2.310: ἀπὸ τούτου ἕως τοῦ τιμη δ’ ἐκ Διὸς ἐστιν αθετοῦνται στιχ έ ὅτι ἀπεοικότες οἱ λόγοι καὶ οὐ προτρεπτικοι εἰς κατάστασιν⁑

Comments on 2.193


msA 2.313: διοτρεφέος βασιλῆος οὕτως ἑνικῶς αἱ Ἀριστάρχου καὶ Πτωλεμαῖος δὲ ὁ Ἐπιθετης ἐν τῷ πρώτω Περὶ Ἰλιάδος Ἀριστάρχειον ὁμολογεῖ τὴν γραφήν εἶχον δὲ καὶ αἱ χαριέσταται οὕτως ἄνευ τῆς Ζηνοδότου ⁑

Comments on 2.196


msA 2.315: τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν: οἱ γὰρ θρασεῖς κολακευόμενοι ἐπαίρονται: εἴκουσι δὲ πληγαῖς μᾶλλον πῶς οὖν δημοχαριστής κατὰ τοὺς τραγικ Ὀδυσ ⁑

Comments on 2.199


msA 2.316: κοίρανος: οὕτως ἡ Περσῶν ἀρχη δια τῆς μοναρχίας μεγαλη ἐστίν καὶ οἱ Ἀθηναίοι δὲ ὁπότε πλείονας παρειχον τῷ στρατευματι: ἡγεμόνας ὡς ἐν Αιγὸς ποταμοῖς οἱ ἐννέα ἡτγῶντο ὁπότε δὲ διενος ἐποιοῦντο τοὺς αγωνας ἐνίκων ὥσπερ ἐν τῇ Κνίδῳ ὁ Κόνων τὸ Περσων στρατόπεδον ὅπου γε καὶ αὐτὰ τὰ σώματα ἡμῶν εἰ ἦσαν ἑξ ενὸς στοιχ οὐδέποτε ἂν ἤλγουν οὔτε γὰρ ἢν ὑφ οῦ ἀλγήσειαν ἓν ὄντα ὡς φησιν ὁ θεῖος Ἱπποκράτης πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολεμὶον τὰ γὰρ πολλὰ ἀλλήλοις ἀνθιστάμενα πολεμον ἐπιφέρει ἀφ οὗ φθορά ⁑

Comments on 2.204


msA 2.317: ἀγκυλόημητεω αγκυλομήτης ὁ Κρόνος ἐκλήθη ἤτοι ἀγκύλα καὶ σκολιᾶ βουλευσάμενος κατα τοῦ πατρὸς καὶ τῶν παιδων ὡς φησὶν ὁ Ησίοδος τοῦ μὲν γὰρ τὰ αἰδοῖα τῇ ἅρπῃ ἀπέτεμε τοὺς δε κατέπινεν. ἠ ὁ τὰ ἀγκύλα καὶ σκολιὰ καὶ δυσχερῆ πράγματα τῇ μήτιδι περιλαμβάνων κορόνους τίς ὢν καὶ τέλειος νοῦς ὡς φησὶν καὶ ἡ Δημῶ ⁑

Comments on 2.205


msA 2.319: Θερσίτης δ ἕτι μοῦνος. ἕως τοῦ ἔμμεναι στιγμη οὐδεμία ἐστίν ἀλλα πᾶσαι διαστολαί ἐκολώα : ἤδη , μὰψ βασιλεῦσι ἐπι δὲ τὸ ἔμμεναι στιγμή. ὁ δε λόγος: Θερσίτης δ ετι μοῦνος ἐθορύβει ὃς πολλά τε καὶ ἄτακτα λέγειν ἡπίστατο ὥστε ματην καὶ οὐ προς λόγον φιλονεικεῖν τοῖς βασιλεῦσι: ἀλλ ὅ τι ἂν αὐτῷ ἔδωξε γέλωτος ἄξιον φανήσεσθαι τοῖς Ἕλλησι : τινὲς δὲ ὑποστίζουσιν εἰς τὸ εἴσαιτο καὶ ἀφ’ ἑτέρας γελοίϊον Ἀργείοισιν έμεται : τελεία ἵν ᾖ ὁ λόγος τοιοῦτος πᾶν τὸ παραστὰν αυτῷ κὰν εἰ μετα σπουδῆς παρεστή, τοῦτο γελοῖον ἦν: τὸ γὰρ ἔμμεναι ἀντι τοῦ ἦν κεῖται: πιθανώτερον δὲ τὸ πρότερον τὸ καὶ ἐκ προνοίας αὐτὸν. καὶ ἑκοντα ἁμαρτανειν οὕτως Νικάνωρ ⁑

Comments on 2.212-2.216


Scholia group: msAim

msAim 2.330: δασυντέον τὸ ἔπω πρόδηλον κακ της συναλιφῆς ὡς εφεπε κλον ⁑

Comments on 2.207


Scholia group: msAint

msAint 2.331: προς τὴν τάξιν τῶν ἑξῆς τὸ αντισιγμα⁑

Comments on 2.188


msAint 2.332: ἀκούσαμεν: μετρίως ἵ¨να μὴ καταισχύνῃ τοὺς ἄλλους: τινὲς δὲ ἐν ἐρωτήσει: μὴ οὐκ ηκούσαμεν πάντες οἱ βασιλεῖς τί εἶπεν ἐν τη βουλῆ ὁ Αγαμέμνων ⁑

Comments on 2.194


msAint 2.333: καλῶς καὶ ταῦτα: ἵνα δεδοικὼσι μὲν ὡς μεγαλόφρονα, σέβωσι δὲ ὡς θεοφιλῆ τὸν βασιλέα: καὶ θῶ πειθαρχεῖν δοκῶσιν. ὑποκείμενοι βασιλεῖ⁑

Comments on 2.196-2.197


msAint 2.334: οὕτως ὀρθοτονητέον τὴν σέο αντι γαρ διασταλτικη ἐστιν ‡

Comments on 2.201


msAint 2.337: βασιλικὰ διαπραττόμενος ἔργα:

Comments on 2.207


msAint 2.338: ἠχῇ τοῦτο πρὸς τὴν κίνησιν: τὸν δὲ βρόμον, πρὸς τὴν ἀπήχησιν⁑

Comments on 2.208


msAint 2.339: συμφυῶς τῷ ὑποκειμενῳ, τετράχυνται τὸ ἔπος ταῖς ὀνοματοποιΐαις: καλῶς δὲ καὶ τὸ μεγάλῳ : ἐμφηναι θέλων τὴν παρατασιν τῶν κυματων⁑

Comments on 2.210


msAint 2.340: Θερσίτης : ὠνοματοπε ποιηται τὸ ὄνομα, παρὰ τὸ θέρσος Αἰολικόν :

Comments on 2.212


Scholia group: msAil

msAil 2.342: καταλαβοι

Comments on 2.188


msAil 2.344: ὦ βέλτιστε

Comments on 2.190


msAil 2.346: κάθου

Comments on 2.191


msAil 2.347: καθέζεσθαι κέλευε

Comments on 2.191


msAil 2.348: σαφῶς ἀκριβῶς

Comments on 2.192


msAil 2.350: απόπειραν λαμβάνει

Comments on 2.193


msAil 2.352: βλάψει

Comments on 2.193


msAil 2.354: οργη

Comments on 2.196


msAil 2.355: αὐτὸν

Comments on 2.197


msAil 2.356: ὄντινα δε παλιν

Comments on 2.198


msAil 2.357: καταλάβοι

Comments on 2.198


msAil 2.359: καὶ ἡπει μεθ υβρεως

Comments on 2.199


msAil 2.360: φαυλόατε

Comments on 2.200


msAil 2.361: απειρος πολέμου

Comments on 2.201


msAil 2.362: ἀσθενής

Comments on 2.201


msAil 2.363: καταριθμούμενος

Comments on 2.202


msAil 2.364: εν ἐκκλησ :

Comments on 2.202


msAil 2.365: οὐ συμφέρον

Comments on 2.204


msAil 2.366: πολυαρχίαι

Comments on 2.204


msAil 2.367: δίετασσε διώκει

Comments on 2.207


msAil 2.369: ηχεῖ κτυπεῖ

Comments on 2.210


msAil 2.370: ηχεῖ

Comments on 2.210


msAil 2.371: φλύαρος

Comments on 2.212


previousnext
msA 27vmsA 28v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1