Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 30, verso

previousnext
msA 30rmsA 31r

Iliad text (25 lines)


Iliad 2.313: ὀκτὼ: ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν; ἣ, τέκε τέκνα:


Iliad 2.314: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας.

Commented on by msA 2.468


Iliad 2.315: μήτηρ δ’ ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα:


Iliad 2.316: τὴν δ’ ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιᾰχυῖᾰν;

Commented on by msA 2.469, msA 2.470


Iliad 2.317: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκν’ ἔφαγεν στρουθοῖο καὶ αὐτήν,


Iliad 2.318: τὸν μὲν ἀρίζηλον θῆκεν θεὸς. ὅς περ ἔφηνε:

Commented on by msA 2.471


Iliad 2.319: λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω:

Commented on by msAim 2.479


Iliad 2.320: ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη:

Commented on by msA 2.472


Iliad 2.321: ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ’ ἑκατόμβας.


Iliad 2.322: Κάλχας δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε:


Iliad 2.323: τίπτ’ ἄνεῳ ἐγένεσθε κάρη κομόωντες Ἀχαιοί :

Commented on by msA 2.473


Iliad 2.324: ἡμῖν μὴν τόδ’ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺς

Commented on by msAext 2.482


Iliad 2.325: ὄψιμον ὀψιτέλεστον. ὅ οὑ κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται:


Iliad 2.326: ὡς οὗτος κατὰ τέκν’ ἔφαγε, στρουθοῖο καὶ αὐτὴν,


Iliad 2.327: ὀκτὼ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν. ἣ τέκε τέκνα.


Iliad 2.328: ὣς ἡμεῖς τοσσαῦτ’ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι:

Commented on by msA 2.474


Iliad 2.329: τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν:

Commented on by msA 2.475


Iliad 2.330: κεῖνος θ’ ὣς ἀγόρευε. τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται:

Commented on by msAim 2.480


Iliad 2.331: ἀλλ’ άγε μίμνετε πάντες ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ


Iliad 2.332: αὐτοῦ. εἰσόκεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν:


Iliad 2.333: ὡς ἔφατ’: Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ΐαχον: ἀμφὶ δὲ νῆες


Iliad 2.334: σμερδαλέον κονάβησαν ἀϋσάντων ὑπ’ Ἀχαιῶν .


Iliad 2.335: μῦθον ἐπαινήσαντες Ὀδυσσῆος θείοιο:


Iliad 2.336: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ :

Commented on by msA 2.477


Iliad 2.337: ὦ πόποι: ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε

Commented on by msA 2.478, msAim 2.481


Other texts (14 passages)


Scholia group: msA

msA 2.468: ‡ἔνθ᾽ ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει τιτίζοντας εὐτελὴς δὲ ἡ λέξις κατα φύσιν γὰρ φθεγγόμενοι οἱ νεοσσοὶ τιτίζουσιν: οἱ δε κατεσθιόμενοι τρίζουσιν⁑

Comments on 2.314


msA 2.469: πτερύγος παροξυτόνως: καὶ ὁ μὲν κανὼν θέλει προπαροξυτόνως ὡς δοίδυκος ἀλλ’ επειδὴ οὕτως δοκεῖ στίζειν τῷ Ἀριστάρχῳ πειθόμεθα αὐτῷ ὡς πάνυ ἀρίστῳ γραμματικῷ⁑

Comments on 2.316


msA 2.470: ἀμφιαχυῖαν. μετοχή εστι διὃ προπερισπαστέον σημειωτέον δὲ τὸν ἐν αρχῆ χρόνον ὅτι συνεστάλη τὸ α :

Comments on 2.316


msA 2.471: τὸν μὲν ἀρίζηλον: ὅτι Ζηνοδοτος γράφει: ἀρίδηλον καὶ τὸν ἐχόμενον προσέθηκεν τὸ γὰρ ἀρίδηλον ἄγαν ἐμφανὲς, ὅπερ ἀπίθανον ὃ γὰρ ἐὰν πλάσῃ τοῦτο ἀναιρεῖ: λέγει μέντοι γε. ὅτι ὁ φήνας αὐτὸν θς καὶ ἄδηλον ἐποίησεν⁑

Comments on 2.318


msA 2.472: ἡμεῖς δ’ εσταότες θαυμάζομεν⁑ ὅτι ἀντι τοῦ ἐξεπληττόμεθα οὐχ ὡς ἐνίοτε τίθησιν ἀντι ψιλοῦ τοῦ θεάσασθαι⁑

Comments on 2.320


msA 2.473: τίπτ’ ἄνεῳ κατα στέρησιν τῆς ἰωῆς ὅ ἐστι φωνῆς. ὦδε δὲ μετα τοῦ ϊ οἷον οἱ ἄνεῳ ἐπι δε τοῦ ἡ δ’ ἄνεω δῆν ἧστο δίχα τοῦ ϊ ⁑

Comments on 2.323


msA 2.474: ὡς ἡμεῖς τοσσαῦτ᾽ ὅτι τὸν τοῦ Κάλχαντος λόγον μεταλαβὼν ἐποίησεν ἐπι τῆς Αὐλίδος αὐτὸς ὢν ἐπι τῆς Τροίας διὃ κέχρηται τῷ αὖθι τοπικῷ ἀντι τοῦ αὐτόθι ὅπου νῦν ἐσμέν⁑

Comments on 2.328


msA 2.475: τῷ δεκάτω δὲ μὲν δια τί οὐχι ενάτῳ ἔφη ἐνιαυτῷ ἔσεσθαι τὴν πόρθησιν καίτοι τῆς ἀκολουθ τῶν σημείων τοῦτο ἐχούσης. ὀκτῶ ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἢ ὅτι τῶν εννέα πληρωθέντων ἀνάγκῃ νοεῖν τὸν ἐπέκεινα δεκατον ἢ καὶ τὸν δράκοντα αὐτὸν δεῖ συναριθμεῖν ὡς ἐστι δέκατος ὡς όλου τοῦ αγῶνος ἐν τούτῳ μελλοντος παύεσθαι⁑

Comments on 2.329


msA 2.476: ὣς έφατ’ Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴ¨αχον⁑ επι τὸ ΐαχον διαστολὴ καὶ επι τὸ Αχαιῶν ὑποστιγμῆ. δια μέσου δὲ τὸ ἀμφι δὲ νῆες καὶ τὰ εξής ἕως Ἀχαιῶν : καὶ τὸ εξῆς ἐστιν ΐαχον μῦθον ἐπαινήσαντες . ἐὰν δὲ στίζωμεν γίνεται σολοικισμὸς ἀϋσάντων ὑπ Αχαιῶν μῦθον ἐπαινήσαντες ⁑

Comments on 2.333-2.335


msA 2.477: Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ : ἀντι τοῦ ἱππικὸς νῦν δὲ φυγάς : ὁ γὰρ ποιητὴς τὸ ἱππότης νῦν ἀντι τοῦ φυγὰς κέχρηται: Ἡρακλῆς γὰρ ἐπιστρατεύσας τῇ Πύλῳ δια τὸ μη καθαρθῆναι αὐτὸν ὑπο Νηλέως τὸν Ϊφίτου φόνον καὶ δια τὴν τῶν Νηλεϊδῶν δὲ ἀφροσύνην πολὺς ἢν πορθῶν τὴν πόλιν καὶ ἐφ ὅσον μὲν Περικλύμενος ὁ Νηλεὺς ἔζη. δυσάλωτος ἢν ἡ πόλις αφ ἀμφιβιος γὰρ εγένετο ἐκεινος καὶ δὴ γενόμενον αὐτὸν μέλισσαν καὶ στάντα ἐπι τοῦ Ἡρακλέους ἅρματος Ἀθηνα εἰκάσασα Ἀθηνᾶ εποίησεν αναιρεθῆναι τότε Νέστωρ ἐν Γερήνοις τρεφόμενος πορθηθείσης τῆς Πύλου καὶ τῶν ια αδελ αὐτοῦ ἀναιρεθέντων μόνος περιελήφθη διὃ καὶ Γερηνιος ὠνομάσθη: ἱστορεῖ Ἱσίοδος ἐν Καταλόγοις ⁑

Comments on 2.336


msA 2.478: ὦ πόποι: στικτέον ἐπι τὸ ὦ πόποι κομματικὸν γὰρ καὶ μᾶλλον ἐμφαίνει καθ εαυτὸ λεγόμενον⁑

Comments on 2.337


Scholia group: msAim

msAim 2.480: οὕτως Ηρωδιανὸς δια τοῦ θ Αρισταρχος δια τοῦ τ :

Comments on 2.330


msAim 2.481: διασταλτέον ἐπι τὸ πώποι μαλλον γὰρ ἐμφαίνει καθ εαυτὸ λεγόμενον‡

Comments on 2.337


Scholia group: msAext

msAext 2.482: μὲν

Comments on 2.324


previousnext
msA 30rmsA 31r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1