Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 317, recto

previousnext
msA 316vmsA 317v

Iliad text (25 lines)


Iliad 24.305: νιψάμενος δὲ. κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο:

Commented on by msAim 24.14


Iliad 24.306: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς, μέσῳ ἕρκεϊ. λεῖβε δὲ οἶνον.

Commented on by msA 24.43


Iliad 24.307: οὐρανὸν εἰσανιδών: καὶ φωνήσας. ἔπος ηύδᾱ:


Iliad 24.308: Ζεῦ πάτερ. ἴ̈δηθεν μεδέων: κύδιστε. μέγιστε:


Iliad 24.309: δός μ’ ἐς Ἀχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν. ἠδ’ ἐλεεινόν:


Iliad 24.310: πέμψον δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον. ὅς τε σοὶ αὐτῷ

Commented on by msAim 24.15


Iliad 24.311: φίλτατος οἰωνῶν: καί εὑ κράτος ἐστι μάλιστα:

Commented on by msAim 24.16


Iliad 24.312: δεξιὸν. ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας.


Iliad 24.313: τῷ πίσυνος. ἐπὶ νῆας ἴ̈ω Δαναῶν ταχυπώλων:


Iliad 24.314: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος. τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς :


Iliad 24.315: αὐτίκα δ’ αἰετὸν ῆκε τελειότατον πετεηνῶν


Iliad 24.316: μόρφνον. θὴρητῆρ’. ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν:

Commented on by msA 24.45


Iliad 24.317: ὅσση δ’ ὑψορόφοιο θύρη θαλάμοιο τέτυκται


Iliad 24.318: ἀνέρος ἀφνειοῖο, ἐϋκλήϊ̄σ ἀραρυῖα.

Commented on by msA 24.46, msA 24.47, msA 24.48


Iliad 24.319: τόσσ’ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν έσαν πτερά: εἴσατο δέ σφιν

Commented on by msA 24.49


Iliad 24.320: δεξιὸς ἀΐξας ὑπὲρ ἄστεος: οἰ δὲ ϊδόντες

Commented on by msAim 24.17


Iliad 24.321: γήθησαν. καὶ πᾶσιν ἐνι φρεσὶ θυμὸς ἰ̈άνθη:


Iliad 24.322: σπερχόμενος δ’ ὁ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου:

Commented on by msAim 24.18


Iliad 24.323: ἐκ δ’ ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου:


Iliad 24.324: πρόσθεν μὲν ἡμίονοι ἕλκον. τετράκυκλον ἀπήνην.


Iliad 24.325: τὰς Ϊδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων: αὐτὰρ ὄπισθεν


Iliad 24.326: ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων μάστιγι, κέλευε


Iliad 24.327: καρπαλίμως κατὰ ἄστυ. φίλοι δ’ ἅμα πάντες ἕποντο


Iliad 24.328: πὸλλ’ ὀλοφυρόμενοι, ὡς εἲ θάνατον δὲ κιόντα:


Iliad 24.329: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν. πεδίον δ’ ἀφίκοντο.

Commented on by msA 24.50, msAext 24.6


Other texts (17 passages)


Scholia group: msAext

msAext 24.6: πολίος

Comments on 24.329


Scholia group: msAil

msAil 24.12: μέλαν

Comments on 24.316@περκνὸν


msAil 24.13: εύκλειστος

Comments on 24.318@ἐϋκλήϊ̄ς


msAil 24.14: τηλικαῦτα

Comments on 24.319@τόσσ’


Scholia group: msAim

msAim 24.14: λειπ ἡ παρᾶ

Comments on 24.305


msAim 24.15: ἐν αλλῳ ἐὸν ἄγγελο

Comments on 24.310


msAim 24.16: γράφεται μέγιστον ⁑

Comments on 24.311


msAim 24.17: γράφεται δι αστεος

Comments on 24.320


msAim 24.18: γράφεται ὁ γερων ξερτοῦ ἐπεβίσετο ⁑

Comments on 24.322


Scholia group: msA

msA 24.43: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς: ὅτι ἐλλείπει ἡ πρόθεσις ἀντι τοῦ ἐν μέσῳ ἐν μέσῳ έρκεϊ στὰς εὔχετο ⁑

Comments on 24.306


msA 24.44: αὐτίκα δ’ αιετὸν ῆκε: ὅτι οὐ τὸν τῷ σώματι τέλειον ἀλλὰ τὸν ἐπιτελεστικώτατ ⁑

Comments on 24.XXXX


msA 24.45: μόρφνον⁑ μόρφνον ὡς ὕπνον καὶ οὕτως ἔχει ἡ ἀνάγνωσις: εἴτε μορόφονός ἐστιν εἴτε παρα τὴν ορφνην εσχημάτισται πλεονάσαντος τοῦ μ κατ ἀρχὴν ἵνα σημαίνηται ὁ μέλας, εἴτε πα το μάρπτω μάρφνος ἐστι καὶ μόρφνος ὁ συλλαμβάνων ἐξ οῦ σημαίνεται ὁ ταχὺς κατ πάντα τρόπον ὀφείλει βαρύνεσθαι διά τε τοὺς σχηματισμοὺς καὶ τὸν χαρακτῆρα: τὰ γὰρ εἰς μος λήγοντα δισύλλαβα μὴ ἔχοντ παρασχηματισμὸν θηλυκοῦ γένους ἔχοντα δὲ προ τέλους τὴν ορ συλλαβὴν πάντα βαρύνεται ὑπεσταλμένων τῶν εἰς μος ληγόντων, οἷον χόρτος . φόρτος όρκος , ὄρθος τὸ μονογενές , πόρνος οὐ γὰρ θηλυκὸν αὐτοῦ τὸ πόρνη : οὕτως δὲ θέλει καὶ τὸ πτόρθος : οὕτω μόρφνος παρεφύλαξα δὲ τὰ εἰς μος δια τὸ κορμός , φορμός : τὸ μέντοι περκνός ὀξύνεται ὁμοίως τῷ πυκνὸς . οὕτως καὶ ὁ Ἀσκαλωνιτ , μεταλαμβάνων εἰς τὸν μέλανα, καὶ ἐμοὶ δὲ δοκεῖ οὕτως ἔχειν ὑγιῶς ἐπεὶ οὐδε παραλήγετ τῇ ορ συλλαβῇ ὡς καὶ τὰ προκείμένα: ὁ μέντοι Ἀρίσταρχος : ἀετοῦ εῖδος καὶ βαρύνει ἀλλ’ οὖν γε ἐπείσθη ἡ παράδοσις τοῖς ὀξύνουσιν ⁑

Comments on 24.316


msA 24.46: ἀνέρος ἀφνειοῖο: ὅτι δύναται καὶ κατα σύνθεσιν ἐυκλήϊς εὐεπίκλειστος χωρὶς δὲ τῷ ἀραρυῖα . δύναται δὲ καὶ κατα συναλιφὴν εὖ ταῖς κλισὶν ἀραρυῖα ⁑

Comments on 24.318


msA 24.47: εὐκλήϊς ἄραῥύια Ἀρισταρχ ἐϋκλήϊς ὡς ἐυκνῆμις σύνθετον ποιῶν τὴν λέξιν οὕτως καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης εἰσὶ δὲ οἳ διεῖλον εὖ κληϊσ’ ἄραρυῖα οἷς συγκαττίθεται καὶ Τρύφων οὐκ εῦ ἄμεινον γὰρ ἐπιθετικῶς ἀκούειν καὶ μη πάθος ἐκδέχεσθαι πληθυντικῆς δοτικῆς, λέγω δὲ τὸ τῆς ἐκθλίψεως. ὃ δε φημὶ τοιοῦτόν ἐστιν ὡς ὅτι ἐκθλίβεται μὲν τὸ ϊ τῆς δοτικῆς παρα τῷ ποιητῇ καὶ ἑνικῆς ὑπαρχούσης καὶ πληθυντικῆς: κερκίδ’ ὕφαινε . χέρσ’ ἐρεται καὶ νῆεσ ἡγήσατ’ Ἀχαιῶν οὔ γε μὴν τὸ ἀπο τῶν εἰς ης ἐκτεταμένον θηλυκῶν. εἰ δ’ ἡ προκειμένη λέξις κρίσεως δεῖται κατα τὴν ἀνάγνωσιν δηλον ὅτι συνθέτως ἀναγνωσόμεθ ὅπως μὴ πληθυντικοῦ δῶμεν τὴν χρῆσιν παρὰ τὴν συνήθειαν τοῦ ποιητοῦ καὶ ἔκθλιψιν σημειώδη ⁑

Comments on 24.318


msA 24.48: εἰ δὲ σύνθετόν ἐστι τὸ ἐϋκλήϊς καὶ παροξύνειν δεῖ αὐτὼ: μακρὸν γὰρ τὸ ϊ καὶ ἐν τῇ συνθέσει ὡς ἐν τῷ κ τῆς καθόλου φησὶν ὁ αὐτός. ἀπο γὰρ τοῦ χρόνου τὸν τόνον ἐστήσαμεν καὶ εν τῷ τρίτῳ δε τῶν Ὀνοματικῶν πε τῆς ἐκτάσεως αὐτῶν ταῦτα φησὶν : ἄλλως τε: εἰ ἐπιζητοῦσιν ἐκτεταμένον τὸ ϊ ἔχουσιν ἐν τῷ ἐϋκνήμις μελαμψήφις. καὶ εἰ τοῦτο φησὶ δῆλον ὅτι παροξύνεται ⁑

Comments on 24.318


msA 24.49: έσαν πτερά, καταχρηστικῶς πτερὰ ἃ πτέρυγες: κυρίως δὲ εἰσὶ πτερὰ τὰ πτίλα ⁑

Comments on 24.319


msA 24.50: οἰ δ’ ἐπεὶ οὖν πόλεος: αἱ ὑποστιγμαὶ κατέβαν , άφίκοντο : ἡ δὲ ἀνταπάδοσις πρὸς τὸ οἱ μὲν ὰρ άψορροι ⁑

Comments on 24.329


previousnext
msA 316vmsA 317v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1