Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 44, recto

previousnext
msA 43vmsA 44v

Iliad text (25 lines)


Iliad 3.102: τεθναίη. ἄλλοι δὲ διακρινθεῖτε τάχιστα:

Commented on by msA 3.170


Iliad 3.103: οἴσετε δ’ ἄρν’: ἕτερον λευκόν. ἑτέρην δὲ μέλαιναν

Commented on by msA 3.171, msAim 3.693


Iliad 3.104: Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ : Διῒ δ’ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον:

Commented on by msA 3.175


Iliad 3.105: ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ’ ὅρκια τάμνῃ

Commented on by msAint 3.176


Iliad 3.106: αὐτὸς. ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι:


Iliad 3.107: μή τις ὑπερβασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσηται:

Commented on by msAil 3.695, msAil 3.696


Iliad 3.108: αἰεὶ δ’ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται:

Commented on by msA 3.179, msAil 3.697, msAil 3.698, msAil 3.699


Iliad 3.109: οἷς δ’ ὁ γέρων μετέῃσιν. ἅμα πρόσσὼ καὶ ὀπίσσω


Iliad 3.110: λεύσσει ὅπως όχ’ ἄριστα μετ ἀμφοτέροισι γένηται


Iliad 3.111: ὡς ἔφαθ’: οἱδ’ ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε


Iliad 3.112: ἐλπόμενοι παύσασθαι ὀϊζυροῦ πολέμοιο:


Iliad 3.113: καί ῥ’ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας: ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί:

Commented on by msAil 3.700


Iliad 3.114: τεύχεά τ’ ἐξεδύοντο: τὰ μὲν κατέθεντ’ ἐπὶ γαίῃ


Iliad 3.115: πλησίον ἀλλήλων: ὀλίγη δ’ ἦν ἀμφὶς ἄρουρα:


Iliad 3.116: Ἕκτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπε


Iliad 3.117: καρπαλίμως: ἄρνάς τε φέρειν Πρίαμόν τε καλέσαι :

Commented on by msA 3.188


Iliad 3.118: αὐτὰρ ὃ Ταλθύβιον προΐει κρείων Ἀγαμέμνων


Iliad 3.119: νῆας ἐπὶ γλαφυρὰς ϊέναι: ἠδ’ ἄρν’ ἐκέλευσεν


Iliad 3.120: οἰσέμεναι: ὁ δ’ ἀρ’ οὐκ ἀπίθης’ Ἀγαμέμνονι δίῳ:


Iliad 3.121: ῀ ϊρις δ’ αὖθ’ Ἑλένη λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλθεν


Iliad 3.122: εἰδομένη γαλόῳ: Ἀντηνορίδάο δάμαρτι:

Commented on by msAint 3.192, msA 3.191, msAil 3.701, msAim 3.694


Iliad 3.123: τὴν Ἀντηνορίδης εἶχε κρείων Ἑλικάων :

Commented on by msAil 3.702


Iliad 3.124: Λαοδίκην : Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην:


Iliad 3.125: τὴν δ’ εὗρ’ ἐν μεγάρῳ: ἡ δὲ μέγαν ἱ̈στὸν ὕφαινε

Commented on by msA 3.199


Iliad 3.126: δίπλακα μαρμαρέην: πολέας δ’ ἐνέπασσεν ἀέθλους

Commented on by msAint 3.692, msA 3.201, msA 3.691, msAil 3.703


Other texts (20 passages)


Scholia group: msA

msA 3.170: διακρινθεῖτε τάχιστα οὕτως προπερισπᾶται ἔστι γὰρ εὐκτικόν κατα πάθος γεγονὸς ἐκ τοῦ διακρινθείητε ὁμοίως τὸ καὶ εἴ ποθεν ἀλλ᾽ ἐπιθεῖτε ῶν πάλιν πρῶτα διακρινθείημεν καὶ διακρινθεῖμεν ὥσπερ καὶ τὸ ἡμεῖς δ᾽ ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί ⁑

Comments on 3.102


msA 3.174: ἕτερον λευκόν ἑτέρην δὲ μέλαιναν τὰ οικεῖα ἑκάστω θεῷ ἱερουργούμενα εἰσάγει τῶ μὲν γὰρ ηλίῳ λαμπρῷ ὄντι καὶ αρρενα φησὶ καὶ λευκὸν ἱερουργηθῆναι ἄρνα τῇ δε γῇ μέλαιναν καὶ θήλειαν ἐπεὶ τοιαύτη ἡ θεός: τῷ δὲ Διῒ ἡμεῖς ἄλλον κομίσωμ ὡς ξένοι ἐπεὶ καὶ ξένιος Ζεὺς προσαγορεύεται: ῾Ελληνικῶς ἐπὶ μὲν τῶν δύο τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ἀντιδιέσταλκεν ἐπει δὲ τοῦ τρίτου ἄλλον εἴρηκεν ⁑

Comments on 3.103-3.104


msA 3.171: οἴσετε δ’ ἄρη προς τὸ οἴσετε ὅτι οὐ μέλλοντός ἐστι χρόνου ἀλλ᾽ ἀντι τοῦ φέρετε ἀπο τοῦ οἶσαι ὅ ἐστι φέρε ⁑

Comments on 3.103


msA 3.175: Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ ὅτι Ἑλληνικῶς ἐπὶ μὲν τῶν δύο τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ἀντιδιέσταλκ ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου ἄλλον εἴρηκ ⁑

Comments on 3.104


msA 3.179: αἰεὶ δ᾽ οπλοτέρων ἀπὸ τούτου ἕως τοῦ λεύσσει ἀθετοῦνται στίχοι τρεῖς ὅτι ἀπολογία ἐστιν αὕτη ὑπερ τῶν παραβάντ Πριαμιδῶν. εἰ γὰρ κατα κοινοῦ αἱ φρένες τῶν νέων κρέμανται. οὐδὲν ξένον ἁμάρτημα πεποιήκασι ⁑

Comments on 3.108


msA 3.188: καρπαλίμως οὕτως συναπτέον καρπαλίμως ἄρνας τε φέρειν ἐνετείλατο γὰρ φέρειν ταχέως ἐπεὶ παρελκόμενον ἔσται τὸ καρπαλίμως ⁑

Comments on 3.117


msA 3.191: εἰδομένη γαλόῳ βαρύνειν δεῖ τὰ γὰρ εἰς ως θηλυκὰ ὑπὲρ μίαν συλλαβὴν βραχεία παραληγόμ βαρύνετ : ἅλως Κέως ἕως οὕτω γάλως: τοῦτο δὲ ἀξιοῖ καὶ Τρύφων ἐν τῷ α Περὶ ἀρχαίας ἀναγνώσεως ⁑

Comments on 3.122


msA 3.201: δίπλακα μαρμαρέην καὶ αἱ Ἀριστάρχου καὶ ἡ Ζηνοδότου καὶ ἡ Ἀριστοφάνους πορφυρέην εἶχον, οὐ μαρμαρέην καὶ ἐστι πρεπωδέστερον καὶ γὰρ ἐπι τῶν νυμφῶν φάρε᾽ ὑφαίνουσι ἀλιπόρφυρα ⁑

Comments on 3.126


msA 3.691: δίπλακα μαρμαρέην καὶ αἱ Ἀριστάρχου καὶ ἡ Ζηνοδοτου καὶ ἡ Ἀριστοφάνους πορφυρέην εἶχον καὶ ἐστι πρεπωδέστερον. καὶ γὰρ ἐπι τῶν νυμφῶν φάρεων ὑφαίνουσι ἀλιπόρφυραι ⁑

Comments on 3.126


Scholia group: msAint

msAint 3.176: ὅτι τὸ ἄξετε οὐ τὸν μελλοντα σημ αλλ᾽ ΐσον τῷ ἄγετε ⁑

Comments on 3.105


Scholia group: msAil

msAil 3.695: ἐν τὴ ὑπερηφανίη

Comments on 3.107


msAil 3.696: υτάψει

Comments on 3.107


msAil 3.697: νεωτερ

Comments on 3.108


msAil 3.698: κσέμαντ

Comments on 3.108


msAil 3.699: Ν symbol

Comments on 3.108


msAil 3.700: ἐκράτεις

Comments on 3.113


msAil 3.701: ἀνδρα δέλφη

Comments on 3.122


msAil 3.702: ὄνκος

Comments on 3.123


Scholia group: msAim

msAim 3.693: ἐπὶ τὸ ἄρνε διαστο βραχεια συλληπτικῶς γὰρ λεγει αρες εῖτα διαιρεῖ ⁑

Comments on 3.103


msAim 3.694: γαλῶς ὡς ᾿ Αθῶς καὶ διαίρεσις γαλόῳ ὡς ἐξ ᾿ Αθόω δ‘ ἐπὶ πόητω ⁑

Comments on 3.122


previousnext
msA 43vmsA 44v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1