Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 53, recto

previousnext
msA 52vmsA 53v

Iliad text (25 lines)


Iliad 4.84: Ζεὺς , ὅς τ’ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται:


Iliad 4.85: Ὡς ἄρα τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε:


Iliad 4.86: ἡ δ’ ἀνδρὶ ἱ̈κέλη Τρώων κατεδύσεθ’ ὅμιλον:


Iliad 4.87: Λαοδόκῳ Ἀντηνορίδῃ κρατερῷ αἰχμητῇ


Iliad 4.88: Πάνδαρον ἀντίθεον διζημένη εἴ που ἐφε̆ύροι:

Commented on by msA 4.139, msA 4.141


Iliad 4.89: εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε


Iliad 4.90: ἑσταότ’: ἀμφι δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων


Iliad 4.91: λαῶν: οἵ, οἱ, ἕποντο ἀπ Αἰσήποιο ῥοά̄ων:


Iliad 4.92: ἀγχοῦ δ`’ ἱ̈σταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδᾱ:


Iliad 4.93: ῆ ρά νύ̆ μοί τι πίθοιο Λυκάονος υἱὲ δαΐφρον.

Commented on by msA 4.151


Iliad 4.94: τλαίης κεν Μενελάῳ ἐπὶ προἕμεν ταχὺν ϊ̄όν:

Commented on by msA 4.152


Iliad 4.95: πᾶσι δέ κε Τρώεσσι χάριν καὶ κῦδος ἄροιο:


Iliad 4.96: ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Ἀλεξάνδρῳ βασιλῆϊ:


Iliad 4.97: τοῦ κεν δὴ πάμπρωτα πὰρ’ ἀγλαὰ δῶρα φέροιο

Commented on by msA 4.158, msA 4.799


Iliad 4.98: αἴ κεν ἴ̈δῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱὸν.


Iliad 4.99: σῷ βέλεϊ δμηθέντα. πυρῆς ἐπιβάντ’ ἀλεγεινῆς

Commented on by msA 4.161, msA 4.163


Iliad 4.100: ἀλλά γ’ ὀΐστευσον Μενελάου κυδαλίμοιο:

Commented on by msAint 4.165


Iliad 4.101: εὔχεο δ`’ Ἀπόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ.

Commented on by msA 4.169, msAim 4.800


Iliad 4.102: ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην.


Iliad 4.103: οἴκαδὲ νοστήσας ἱ̈ερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης :

Commented on by msA 4.172


Iliad 4.104: Ὣς φάτ’ Ἀθηναίη . τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν:


Iliad 4.105: αὐτίκ’ ἐσύλᾶ τόξον ἐΰξοων ϊξάλου αἰγὸς

Commented on by msA 4.177


Iliad 4.106: ἀγρίου: ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας


Iliad 4.107: πέτρης ἐκβαίνοντα. δεδεγμένος ἐν προδοκῇσι.


Iliad 4.108: βεβλήκει πρὸς στῆθος: ὁδ’ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ:

Commented on by msA 4.182


Other texts (12 passages)


Scholia group: msA

msA 4.139: ‡ Πάνδαρον ἀντίθεον διζημένη: τούτῳ καὶ τῷ εξῆς παράκεινται διπλαὶ περιεστιγμέναι ὅτι Ζηνόδοτ τούτου μὲν τὸ ἀκροτελεύτιον οὕτως γράφει εὗρε δὲ τόν δε τὸν δὲ δευτερον οὐδε γράφει δοκῶν ἀνθρώπινον τὸ ζητεῖν εἶναι: καταλελοιπ δέ τὸ διζημένη ἀγνοεῖ δὲ ὅτι ὁμοιωθεῖσα Λαοδόκῳ ἀνάγκην εἶχεν ἀνινα ἐπιτηδεύειν ⁑

Comments on 4.88


msA 4.151: πίθοιο: δια τί ἡ Ἀθηνὰ εἰς σύγχυσιν τῶν όρκων ου τῶν Τρώων τινὰ ἐπελέξατο ἀλλα τῶν ἐπι κούρων καίτοι κεχαρισμενος ἀν τις ἐγένετο Ἀλεξάνδρῳ εἰ τῶν οἰκείων ἦν: καὶ δια τί τῶν ἐπικούρων τὸν Πάνδαρον ἐπελέξατο καὶ φησιν ὁ Αριστ ὅτι τῶν μὲν Τρώων οὐδένα δι’ ὅτι πάντες αὐτὸν ἐμίσουν ὡς ὁ ποιητής φησὶν ἶσον γάρ σφιν ἀπήχθετο κηρὶ μελαίνῃ : τῶν δὲ επικούρων τὸν Πανδαρον ἐπελέξατο ὡς φιλοχρήματον σημεῖον δὲ ἡ τῶν ἵππων αὐτοῦ ἐπι οἴκον κατάλειψις ἵνα μὴ δαπανᾷ ὅτι φύσει ἐπίορκος τὸ γὰρ ἔθνος ἔτι καὶ νῦν δοκεῖ εἶναι ὅθεν ἐκεινος ἦν ἐπίορκον: τινὲς δὲ οὔτως λύουσιν, ὅτι ἀρίστου ἦν χρεία τοῦ δυναμένου τρῶσαι καὶ καταστοχάσασθαι, οὐκ ἦν δὲ ἐν τῷ Τρωϊκῷ μέρει τις, ἢ Ἀλέξανδρος μόνος καὶ Πάνδαρος εὐφυὴς οὑτως ὡς καὶ ἐπι φωνῆσαι τὸν ποιητην Πάνδαρος ᾧ καὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν ὃ σημαίνει τὴν τοξικήν ὡς ἄριστον οὖν αὐτὸν ἐπελέξατο τοξοτην ⁑

Comments on 4.93


msA 4.152: τλαίης κεν Μενελάῳ ἐπι προέμεν: Ἀρίσταρχος ἀναστρέφει ἵνα τὸ ἑξῆς γένηται ἐπι Μενελάῳ ὡς καὶ ἐπ εκείνου ῆ καὶ ἐπ Αντινόω ΐθυνεν Μενεκράτης δὲ ὁ Μιλήσιος ὑφ’ ἓν ἐπιπροέμεν ὁμοίως τῷ ἐπιπροΐηλε καὶ ἐπιπροέηκε ἵ̈ν’ ἔμφασις μᾶλλον γένηται ⁑

Comments on 4.94


msA 4.158: παρ αγλαὰ δῶρα τινὲς ἀναστρέφουσι τὴν παρα κακῶς οὐδέποτε γὰρ ἀναστρέφεται προθ γενικῇ συντασσομε πτώσει, ἔστι γὰρ τὸ ἑξῆς παραφέροιο ⁑

Comments on 4.97


msA 4.799: τοῦ κεν δὴ πάμπρωτα: προς καιρον ἡ Ἀθηνὰ βασιλέα κέκληκε τὸν Ἀλέξανδρον ἕν εκατοῦ μᾶλλον πτεῖσαι αὐτὸν ἐλπίδι μείζονος δωρεὰς ⁑

Comments on 4.97


msA 4.161: πυρῆς ἐπιβάντ’ οὐκ αναγκαῖον ἀναστρέφειν ἵνα γένηται τὸ ἑξῆς ἐπὶ πυρῆς βάντα : ἔμφασις γὰρ γίνεται τῇ μετοχῇ εἰ συνταγείη ἡ προθ ⁑

Comments on 4.99


msA 4.163: ὅτι οἱ ἀρχαῖοι τὰ σώματ οὐκ έθαπτον ὑπὸ γὴν εἰ μὴ πρότερον ἔκαυσαν εἰθ οὕτως τὴν τέφραν σὺν τοῖς ὁστοῖς ἐχώννυον ἐν αγγείῳ τινὶ ἀποθέμενοι ⁑

Comments on 4.99


msA 4.169: Λυκηγενέϊ : φασὶν ὅτι λαθεῖν σπουδάζουσα ἡ Λητὼ τῆν Ήρας ζηλοτπ εἰς Λυκίαν ἀπαλλαγῆναι ὡς καὶ Ἅγνων ἐν τῇ δεκαστίχω λέγει: τεσσάρων δὲ τεχνῶν ἔφορος ὁ θσ . τοξικῆς ϊατρικῆς μαντικῆς καὶ μουσικῆς ⁑

Comments on 4.101


msA 4.182: ὁ δ’ ὕπτιος ὅτι οὐ πρηνεῖς ἀλλ ἀνατρεπομένους ὑπο τῆς πληγῆς συν ἵστησι δια τὰς βίας τῶν βαλοντῶν ⁑

Comments on 4.108


msA 4.172: οἵκαδὲ νοστήσας: ὅτι ἡ ὑπὸ τῇ Ἴ̈δη Λυκια τὸ παλαιον Ζέλεια ἐκαλεῖτο δια τὸ τὸν Ἀπόλλω ἐν αυτῆ λίαν εὐσεβεῖσθαι ⁑

Comments on 4.103


Scholia group: msAint

msAint 4.165: προς το σχημ ὅτι ἀντι τοῦ ἐπι τὸν Μενελαον ⁑

Comments on 4.100


Scholia group: msAim

msAim 4.800: οτ απο τῆς Τρωϊκης Λυκίας εξ’ εστ ὁ Πάνδαρος ⁑

Comments on 4.101


previousnext
msA 52vmsA 53v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1