Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 67, verso

previousnext
msA 67rmsA 68r

Iliad text (25 lines)


Iliad 5.261: ἀμφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ τοῦσδε μὲν ὠκέας ἵππους

Commented on by msAim 5.6114


Iliad 5.262: αὐτοῦ ἐρυκακέειν: ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας:

Commented on by msAim 5.6115


Iliad 5.263: Αἰνείαο δ’ ἐπαΐξαι μεμνημένος ἵππων:

Commented on by msA 5.1077


Iliad 5.264: ἐξελάσαι Τρώων μετ εϋκνήμιδας Ἀχαιούς .

Commented on by msAil 5.6121, msAim 5.6116


Iliad 5.265: τῆς γάρ τοι γενεῆς. ἧς, Τρωΐ περ εὐρύοπα Ζεὺς ‘


Iliad 5.266: δῶχ’ υἷος ποινὴν Γανυμήδεος : οὕνεκ’ ἄριστοι

Commented on by msA 5.1078, msA 5.1079


Iliad 5.267: ἵππων ὅσσοι ἔασι ὑπ’ ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε:

Commented on by msAint 5.6118, msAil 5.6122


Iliad 5.268: τῆς, γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγχίσης :


Iliad 5.269: λάθρῃ Λαομέδοντος ὑποσχὼν θήλεας ἵππους:

Commented on by msA 5.1080, msA 5.1082


Iliad 5.270: τῶν, οἱ, ἓξ, ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι γενέθλη:

Commented on by msAil 5.6123


Iliad 5.271: τοὺς μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλ’ ἐπὶ φάτνῃ:

Commented on by msAil 5.6124


Iliad 5.272: τὼ δὲ δύ’ Αἰνείᾳ δῶκεν μήστωρε φόβοιο:

Commented on by msAint 5.6119, msA 5.1081, msAil 5.6125


Iliad 5.273: εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἀροίμεθά κε κλέος ἐσθλόν.


Iliad 5.274: ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον:


Iliad 5.275: τὼ δὲ τάχ’ ἐγγύθεν ἦλθον ἑλαύνοντ’ ὠκέας ἵππους:


Iliad 5.276: τὸν πρότερος προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός:


Iliad 5.277: καρτερόθυμε δαΐφρον, ἀγαυοῦ Τυδέος υἱέ:


Iliad 5.278: ῆ μάλα ς’ ὀὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο: πικρὸς ὀϊστὸς.

Commented on by msA 5.1083, msAim 5.6117


Iliad 5.279: νῦν αὖτ’ ἐγχείῃ πειρήσομαι: αἴ κε τύχωμι:

Commented on by msAext 5.6120


Iliad 5.280: ῆ ῥα: καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος:

Commented on by msAil 5.6126


Iliad 5.281: καὶ βάλε Τυδείδαο κατ’ ἀσπίδα: τῆς δὲ διαπρὸ

Commented on by msAil 5.6127


Iliad 5.282: αἰχμὴ χαλκείη πταμένη: θώρηκι πελάσθη:

Commented on by msAil 5.6128, msAil 5.6129


Iliad 5.283: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός:

Commented on by msA 5.1084


Iliad 5.284: βέβληαι κενεῶνα διαμπερές: οὐδέ ς’ ὀΐω

Commented on by msA 5.1085, msAil 5.6130


Iliad 5.285: δηρὸν ἔτ’ ἀνσχήσεσθαι. ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκας:


Other texts (12 passages)


Scholia group: msA

msA 5.1077: ‡ Αἰνεία ¨ὁ δ’ ἐπαΐξαι ὅτι τῷ ἀπαρεμφάτῳ ἀντι προστακτικοῦ ἐχρήσατο: Ζηνόδοτος δὲ Αἰνείω γράφει‡

Comments on 5.263


msA 5.1078: δῶχ’ υἷος προπερισπαστέον, ἀπο γὰρ εὐθείας ἐστὶ μὴ εἰρημένης τῆς υἷϊς ἧς γενικὴ ὤφειλεν εἶναι τρισύλλαβος ὡς μάντιος αὕτη τοίνυν συναλιφὴν παθοῦσα καὶ δισύλλαβος γενομένη βαρύνεται: ἧς ἀκόλουθος δοτικῆ Νηληΐῳ υἷϊ ἐοικὼς καὶ αἰτιατικὴ, ἀλλ υἷα Κλυτίοιο σαώσωμεν : καὶ πληθυντικὴ εὐθεῖα: υἷες ὁ μὲν Κτεάτου , καὶ αἰτιατικὴ, υἷας τ’ ὀλλυμμένους : ἀποδείξομεν δὲ καὶ τὸ υἱᾶσι δὲ Πριάμοιο παρα τοῦτο κεκλῆσθαι ἐν τοῖς Περι ὀνομάτων ὅταν καὶ περὶ τῆς καθολικῆς κινήσεως, τοῦ ὀνόματος διαλαμβάνωμεν⁑

Comments on 5.266


msA 5.1079: ποινήν ὅτι ἰδίως τὸ ποινῆ κέχρηται: κυρίως γὰρ ἐπὶ φόνου ποινὴν δεξαμένῳ , καὶ ὅτι τὸ ωνεκα ἀντι τοῦ τούνεκα⁑

Comments on 5.266


msA 5.1080: θήλειας ἵππους τρίτη ἀπο τέλους ἡ ὀξεῖα ἵνα ἀπ ευθείας τῆς θῆλυς ἦ κεκλιμένον: θῆλυς εέρσῃ : Ἥρη θῆλυς ἐοῦσα : θῆλυν ὑπόρρηνον οὕτως Ἀρίσταρχος καὶ Ἀσκαλωνίτης ⁑

Comments on 5.269


msA 5.1081: τὼ δὲ δυ’ Αἰνεία ὅτι δύο ἵπποις ἐχρῶντο. ἡ δὲ ἀναφορὰ πρὸς τὸ τέτρωρον Ξανθέ τε καὶ σὺ Πόδαργέ καὶ ὅτι φόβον τὴν φυγὴν λέγει⁑

Comments on 5.272


msA 5.1083: ‡ῆ μαλά σ’ προς τὴν ἑρμηνείαν η μάλα σε οὐκ ἐδάμασε τὸ βέλος ὅ ἐστιν ὁ ὀϊστός: περισπαστέον δὲ τὸν η ἔστι γὰρ μᾶλλον βεβαιωτικός ὑποστιγμῆ δὲ κατα τὸ τελος τοῦ στίχου κεῖται γὰρ ὁ η ἀντι τοῦ ει καὶ βαρύνεται. οἱ δὲ περισπῶντες στίζουσι κατα τὸ τελος⁑

Comments on 5.278


msA 5.1084: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσσεν οὐκ αναστρεπτέον τὴν πρόθεσιν προς γὰρ τὸ ἥϋσε φέρεται: καὶ εἰ προς τὸ ἄρθρον δὲ συνετάττετο οὐκ ἀνεστρέφετο δι ὃν προείπομεν πολλάκις λόγον ὡς ὅτι ἐὰν μεταξὺ πέσῃ μερος λόγου οὐ γίνεται ἀναστροφὴ τῆς προθέσεως ἐὰν μὴ τελευταία στίχου τεθῇ⁑

Comments on 5.283


msA 5.1085: κενεῶνα τὸν ὑπὸ τὰς πλευρὰς τόπον τὴν λαγόνα παρὰ τὸ κενὸν εἶναι αὐτὸν ὀστέων⁑

Comments on 5.284


Scholia group: msAim

msAim 5.6116: δια τὴν αὐτὴν αιτίαν⁑

Comments on 5.264


msAim 5.6117: ἀντὶ τοῦ ει

Comments on 5.278


Scholia group: msAint

msAint 5.6118: ὁ τρόπος περιφρασις

Comments on 5.267


msAint 5.6119: οὕτως Ἀρισταρχος μήστωρε δικ ἐπι γράφει τῶν ἵππων:

Comments on 5.272


previousnext
msA 67rmsA 68r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1