Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 67, recto

previousnext
msA 66vmsA 67v

Iliad text (25 lines)


Iliad 5.236: αὐτώ τε κτείνῃ: καὶ ἑλάσσῃ μώνυχας ἵππους:


Iliad 5.237: ἀλλα σύ γ’ αὐτὸς ἔλαυνε τὲ’ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω:

Commented on by msAim 5.6093


Iliad 5.238: τόν δε δ’ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί:

Commented on by msAint 5.6096


Iliad 5.239: ὡς ἄρα φωνήσαντες, ἐς ἅρματα ποικίλα βάντες.


Iliad 5.240: ἐμμεμαῶτ’, ἐπι Τυδείδῃ ἔχον ὠκέας ἵππους:

Commented on by msAil 5.6102, msAil 5.6103


Iliad 5.241: τοὺς δὲ ἴ̈δε Σθένελος Καπανήϊος ἀγλαὸς υἱός:

Commented on by msA 5.1070


Iliad 5.242: αῖψα δὲ Τυδείδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:


Iliad 5.243: Τυδείδη Διόμηδες : ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ.


Iliad 5.244: ἄνδρ’ ὁρόω κρατερώ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχεσθαι:


Iliad 5.245: ῗν’ ἀπέλεθρον ἔχοντας: ὁ μὲν τόξων εὖ εἰδὼς.

Commented on by msA 5.1071, msAil 5.6104


Iliad 5.246: Πάνδαρος . υἱὸς δ’ αῦτε Λυκάονος εὔχεται εἶναι:


Iliad 5.247: Αἰνείας δ’ υἱὸς μὲν ἀμύμονος Ἀγχίσᾱο

Commented on by msAil 5.6105, msAim 5.6094


Iliad 5.248: εὔχεται ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ οἱ ἔστ’ Ἀφροδίτη :


Iliad 5.249: ἀλλ’ ἄγε δὴ χαζώμεθ’: ἐφ ἵππων: μὴ δέ μοι οὕτω

Commented on by msAint 5.6097, msA 5.1072, msA 5.1074, msAil 5.6106


Iliad 5.250: θῦνε δια προμάχων. μή πως φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς:


Iliad 5.251: τὸνδ’ ὰρ ὑπόδρα ἰ̈δὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης :


Iliad 5.252: μή τι. φόβον δ’ ἀγόρευ’: ἐπεὶ οὐδεσὲ πεισέμεν οἴω:

Commented on by msAint 5.6098, msA 5.1073, msAext 5.6101, msAil 5.6107


Iliad 5.253: οὐ γὰρ μοὶ γενναῖον ἀλυσκάζοντι μάχεσθαι:

Commented on by msAil 5.6108, msAil 5.6109


Iliad 5.254: οὐδὲ καταπτώσσειν: ἔτι μοι μένος ἐμπεδόν ἐστιν:

Commented on by msAil 5.6110


Iliad 5.255: ὀκνείω δ’ ἵππων ἐπιβαινέμεν: ἀλλὰ καὶ αὕτως

Commented on by msAint 5.6099


Iliad 5.256: ἀντίον εἶμ’ αὐτῶν. τρεῖν μ’ οὐκ ἔα Παλλὰς Ἀθήνη .

Commented on by msA 5.1076


Iliad 5.257: τούτω δ’ οὐ πάλιν αῦτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι

Commented on by msAint 5.6100, msAil 5.6111, msAil 5.6112


Iliad 5.258: ἄμφω ἀφ’ ἡμείων, εἰ γ’ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν:

Commented on by msAil 5.6113, msAim 5.6095


Iliad 5.259: ἄλλο δέ τοι ἐρέω. σὺ δ’ ἐνι φρεσὶ βάλλεο, σῇσιν:


Iliad 5.260: αἴ κέν μοι πολύβουλος Ἀθήνη κῦδος ὀρέξῃ


Other texts (22 passages)


Scholia group: msA

msA 5.1070: ‡τοὺς δὲ ἴδεν Σθένελος ὡς ἀπο τοῦ δίφρου ὑψηλότερος ὦν ἐθεᾶτο, ἢ ὡς ἀσχολουμένου Διομήδους περι τοὺς πολεμίους⁑

Comments on 5.241


msA 5.1071: ἵν’ ἀπέλεθρον ἔχοντας ἡ διπλῆ προς τὴν ἡδιότητα τῆς φράσεως, ἀκόλουθον γὰρ ἦν εἰπεῖν τὸν μὲν τόξων εὖ εἰδότα: στικτέον δὲ ἐπι τὸ ἔχοντας, ἵνα μὴ σολοικισμὸς γένηται: ἐὰν δὲ συνάπτωμεν, λείπει τὸ ἐστιν τὸ πέλεθρον ἔχει πήχεις ξς δίμοιρον⁑

Comments on 5.245


msA 5.1073: ἐπεὶ οὐδε σε, ὁ Ἀσκαλωνίτης τὸν δὲ ὀξύνει ἵνα ἐγκλιτικῶς ἀναγνῷ οὐκ ἀναγκαῖον δέ ἀλλ’ ὀρθοτονεῖν: καὶ γὰρ δύναται σὺνδεδεσθαι⁑

Comments on 5.252


msA 5.1075: οὐ γὰρ μοὶ γενναῖον: σημειοῦνται τινὲς ὅτι οὕτως εἴρηται ἐγγενὲς πάτριον: σημειοῦνται δὲ καὶ τὸ ὀκνείω δ’ ἵππων ἀντι τοῦ ὀκνειρῶς ἔχω , τινὲς δὲ ἐπι τοῦ φόβου τιθέασι τὸν ὄκνον⁑

Comments on 5.253-5.255


msA 5.1076: τρεῖν μ’ οὐκ ἕα συστέλλεται τὸ α καὶ βαρύνεται: τὸ μὲν οὖν ἐντελὲς τοῦ ἐνεστῶτος ἐστιν ἐῶ εᾶς ἑᾶ . σὺν τῷ ϊ γραφόμενον ὡς τιμῷ τιμᾶς τιμᾶ εἴων ειας εἴα οὐ προσγραφόμενου τοῦ ϊ , οὔ μ είας μακάρεσσι : καὶ τὸ τρίτον ἐν Ϊωνικῇ παραγωγῇ τὸν δ’ οὔτι πατὴρ εἴασκε μάχεσθαι : καὶ τόνδε δ’ ἔασκεν , καὶ προστακτικὸν: ἀλλ’ ἔα ὅς οι πρῶτα εἰ τοίνυν ἐστι τοιοῦτο τρεῖν μ’ οὐκ έα , μόνον συνεστάλη τὸ ἄλφα καὶ ὁ παρατατικός ἐστιν ἰσοδυναμῶν ἐνεστῶτι: εἰ δὲ ὁ ἐνεστὼς, ἀεὶ ἐστι περισπώμενος καὶ σὺν τῷ ϊ γραφόμενος, δῆλον ὅτι πολλὰ πάθη. συστολῇ γὰρ τοῦ α καὶ εκβο τοῦ ϊ καὶ μεταβο τοῦ τόνου εἰ μὴ ἄλλως ἐκδεξαίμεθ ὅτι ἔθος αὐτῷ ταῦτα τὰ τῆς δευτέρας συζυγίας κατὰ τὸ δεύτερον καὶ τρίτον πρόσωπ πολλάκις διαλύειν εἰς δύο αα ὧν τὸ μὲν πρότερον συνεσταλμένον ἐστὶ: τὸ δὲ δεύτερον: ἐκτεταμένον καὶ σὺν τῷ ϊ γραφόμενον ὁρᾷς οὐχ ὁράας οἶος καγώ , καὶ ἐπι τοῦ τρίτου ἰχανάᾳ δακέειν ήτ’ ἐκπεράᾳ μέγα λαῖτμα : οὐκ ἐἄᾳ Κρονίδης , τοῦτο τοίνυν τὸ ἐάᾳ δύναται κατα ἀποκοπὴν εἰρῆσθαι, τρεῖν μ’ οὐκ ἔᾰ ἔνθεν καὶ συνέσταλται τὸ α καὶ βαρύνεται, οὐκ ἄηθες δὲ καὶ ἐνεστῶτας ἀποκόπτεσθαι. καὶ ἄλλους χρόνους ὡς ἔχει τὸ οὔτα καταὶ λαπάρην : εἰ δέ τις ἐπιζητήσειεν ὁμοιότητα ἀπο τῶν εἰς ω περισπωμένων ἢ βαρυτόνων ἐπὶ τρίτου ἀποκοπὴν, καὶ μὴ εὑρὼν μηδὲ τοῦτο παραδέξαιτο. ἑαυτὸν λήσει περὶ γὰρ πάθους διαλαμβάνομεν⁑

Comments on 5.256


Scholia group: msAim

msAim 5.6093: τὸ πληρες ἐστὶ τεα διὸ βαρυτονητέον επιφέρει γοῦν καὶ τεὼ ἵππω ⁑

Comments on 5.237


msAim 5.6094: ἐν ἄλλω υἱὸς μὲν ἀμύμονος Ἀγχίσαο ⁑

Comments on 5.247


msAim 5.6095: οὕτως ει γοῦν δια τοῦ γ Αρισταρχος εἴ δη έτερος αυτὸν φύγη ⁑

Comments on 5.258


Scholia group: msAint

msAint 5.6096: ὅτι ἀντι τοῦ δέξομαι ἐπιτηρήσω ὡς λελάχωσιν ἀντι τοῦ λάχωσι :

Comments on 5.238


msAint 5.6097: οὕτως Ἀρισταρχος ἐφ ἵππων

Comments on 5.249


msAint 5.6099: ἀλλα καίπερ πεζὸς ὑπάρχων:

Comments on 5.255


msAint 5.6100: ὅτι οὐ τὸ αὐτὸ λέγει δια τοῦ πάλιν καὶ αὐτις , ἀλλὰ τὸν μὲν αυτις . ἀντι τοῦ πάλιν : το δε πάλιν τοπικόν ἀντι τοῦ εἰς τουπίσω :

Comments on 5.257


Scholia group: msAil

msAil 5.6103: ἤλαυνον

Comments on 5.240


msAil 5.6104: ἀμέτρητον

Comments on 5.245


msAil 5.6105: μεγαλήτορος

Comments on 5.247


msAil 5.6106: επι τὸὺς ἵππους

Comments on 5.249


msAil 5.6107: μηδαμῶς περι φυγης λέγε

Comments on 5.252


msAil 5.6108: εκ γένους παρεπόμε :

Comments on 5.253


msAil 5.6109: φεῦγοντι

Comments on 5.253


msAil 5.6110: εδραῖον βέβαιον

Comments on 5.254


msAil 5.6111: εις τοῦ πίσω:

Comments on 5.257


msAil 5.6113: ἀντὶ ει μὴ άρα ὁ εἷς :

Comments on 5.258


previousnext
msA 66vmsA 67v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1