Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 85, recto

previousnext
msA 84vmsA 85v

Iliad text (25 lines)


Iliad 6.230: τεύχεα δ’ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἷδε


Iliad 6.231: γνῶσιν, ὅτι ξεῖνοι. πατρώϊοι εὐχόμεθ’ εἶναι:


Iliad 6.232: ὡς ἄρα φωνήσαντε. καθ ἵππων ἀΐξαντε


Iliad 6.233: χεῖράς τ’ ἀλλήλων λαβέτην. καὶ πιστώσαντο:


Iliad 6.234: ἔνθ’ αῦτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεὺς .


Iliad 6.235: ὃς προς Τυδειδην Διομήδεα τεύχε’ ἄμειβε


Iliad 6.236: χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων:

Commented on by msA 6.78, msA 6.79, msAil 6.A13


Iliad 6.237: Ἕκτωρ δ’ ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ πύργον ἵκανεν.

Commented on by msAint 6.180, msA 6.80, msAil 6.289, msAil 6.290


Iliad 6.238: ἀμφ’ άρα μιν Τρώων ἄλοχοι θέον ἠδὲ θύγατρες


Iliad 6.239: εἰρόμεναι παῖδάς τε: κασιγνήτους τὲ: ἔτας τε

Commented on by msA 6.81, msA 6.82


Iliad 6.240: καὶ πόσιας, ὁ δ`’ ἔπειτα θεοῖς εὔχεσθαι ἀνώγει


Iliad 6.241: πάσας ἐξείης: πολλῇσι δὲ, κήδε’ ἐφῆπτο:

Commented on by msA 6.83, msAil 6.A14


Iliad 6.242: Ἀλλ’ ὅτε δὴ Πριάμοιο δόμον περικαλλέ’ ΐκανε

Commented on by msA 6.84


Iliad 6.243: ξεστῇς αἰθούσσῃσε τετυγμένον: αὐτὰρ ἐν αὐτῷ

Commented on by msA 6.87


Iliad 6.244: πεντήκοντ’ ἔνεσαν θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο

Commented on by msA 6.85, msA 6.86


Iliad 6.245: πλησίον ἀλλήλων δεδμημένοι: ἔνθα δὲ παῖδες


Iliad 6.246: κοιμῶντο Πριάμοιο , παρὰ μνηστῇς ἀλόχοισι:

Commented on by msAext 6.296, msAim 6.235


Iliad 6.247: κουράων δ’ ἑτέρωθεν. ἐναντίοι, ἔνδοθεν αὐλῆς.


Iliad 6.248: δώδεκ’ έσαν τέγεοι θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο

Commented on by msAint 6.181, msA 6.88, msAim 6.236, msAim 6.237


Iliad 6.249: πλησίον ἀλλήλων δεδμημένοι: ἔνθα δὲ γαμβροὶ


Iliad 6.250: κοιμῶντο Πριάμοιο , παρ’ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν:


Iliad 6.251: ἔνθά οἱ, ἡπιόδωρος ἐναντίη ἤλυθε μήτηρ

Commented on by msA 6.89


Iliad 6.252: Λαοδίκην ἐσάγουσα θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην:

Commented on by msAim 6.238


Iliad 6.253: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ. ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε:


Iliad 6.254: τέκνον: τίπτε λιπὼν πόλεμον θρασὺν εἰλήλουθας:


Other texts (20 passages)


Scholia group: msA

msA 6.79: ‡ ἐννεαβοίων ἐννεά βοῶν, κεκώλυται δὲ ὑπο του μέτρου εἰπεῖν δέκαβοιων ⁑

Comments on 6.236


msA 6.80: Σκαιάς τε οτι τὰς Σκαιὰς ὀνοματικῶς Δαρδανίας λέγει ⁑

Comments on 6.237


msA 6.81: εἰρόμεναι προς τὸ σχῆμα ἀντι τοῦ περὶ παίδων καὶ κασιγνήτων ἐρωτῶσαι ⁑

Comments on 6.239


msA 6.82: ἔτας τε ὁ Ἀσκαλωνίτης ψηλοῖ ἐφ οῦ ἂν τάσσηται φησὶ σημαινόμενου: πολλὰ γὰρ ἡ λέξις σημαίνει: εἰ δὲ καὶ επι των ἑτέρων φησὶ πάλιν ψιλωτέον ἐπεὶ συγκοπῆ ἐγένετο ὡς ἀπο του ἤλατο ἆλτο πιθανώτερον δέ ἐστι φησὶν ἐνθάδε ἀκούειν ἐπι των συγγενων Ἀλεξίων δὲ δασύνει. ὁ δὲ Ἀρίσταρχος οὐδὲν ἄντικρυς περι του πνς ἀπεφήνατο: ἡμῖν δὲ δοκεῖ ἀφορμῆ ἐκείνη χρήσασθαι εἰ ἄδηλον ἐστι, τὸ πνεῦμα. τα δὲ τοιαῦτα πολλάκις ἐκ συναλιφῶν κρίνεται: εὑρεθ δὲ δια ψιλου ἡ συναλιφῆ οὐδέποτε δὲ δια δασέος δῆλον οτι δια τοῦτο συγκαταθετέον τῷ Ἀσκαλωνίτῃ ψιλοῦντι: παρα γουν Αἰσχύλῳ οὕτως εὕρομεν οὔτε δῆμος οὐτε τίς ἀνήρ καὶ παρ Ευριπιδ τὸ πὸλει μὲν ἄρχων φωτὶ δ’ οὐκ έτι πρέπων ⁑

Comments on 6.239


msA 6.83: πάσας ἑξείης οτι ἔν τισι γράφεται πᾶσι μάλ’ εξείης, κατα τὸ ἑξῆς λεγων τοῖς θεοῖς εὔχεσθαι, ἀλλα μὴ κατα τὸ τυχόν ⁑

Comments on 6.241


msA 6.84: ἀλλ ὅτε δὴ Πριάμοιο δόμον τὸ ἑξῆς ἀλλ ὅτε δῆ Πριάμοιο ἐνθά οἱ ηπιόδωρος τὰ δὲ λοιπᾶ ὡς δια μεσου λεγόμ διορθοτέον ⁑

Comments on 6.242


msA 6.85: πεντηκοντ’ ένεσαν θαλάμῳ ⁑

Comments on 6.244


msA 6.86: ἔνεσαν ὡς έλεξαν οὕτως καὶ Ἀρίσταρχος : ἀληθὲς γὰρ ἐσιν ὡς πᾶς παρῳχημενος δισύλλαβος παθῶν κατατ την ἀρχὴν καὶ βραχεῖαν ἀναδεξάμενος ἀναδίδωσι τὸν τονον κατεῖχε κάτεχε. οὕτως οὖν ἀνέγνωμεν ήμενον εἰσεῖδε προπερισπωμένως τὸ δὲ ἕτέρον τὰ φρονέων μνηστῆρσι μεθήμενος εἴσιδ’ Ἀθήνην προπαροξυτ ⁑

Comments on 6.244


msA 6.87: αἰθούσσῃσι στοαῖς ταῖς καταλαμπομέναις ὑπο του ηλιου ἠ αίθουσαι αἷς το δια τὸ αἵθεσθαι ἐν αυταῖς φῶς τοῦ χειμῶνος ἢ δια την του ἡλίου βολήν ⁑

Comments on 6.243


msA 6.88: δώδεκ’ ἔσαν τέγεοι θάλαμοι ὅτι ὑπερῷοι ἦσαν δι’ ὃ τέγεοι ἵνα μὴ διοδευθνται: ἐπι μελῶς δὲ Ὅμηρος καὶ δια τῆς καὶ δια τῆς τοὺς γυναικείους θαλάμους ὑπερῴους συνίστησιν:

Comments on 6.248


msA 6.89: ἠπιόδωρος δῶρον παρὰ της φύσεως ἔχουσα τὸ εἶναι. ἠπία οτι κλαθμυριζομένοις τοῖς παισὶ τὸν μαζὸν προτείνει ⁑

Comments on 6.251


Scholia group: msAint

msAint 6.180: οτι τὰς Σκαιὰς ὀνοματικῶς Δαρδανιας λέγει ⁑

Comments on 6.237


msAint 6.181: ουτ Ἀρίσταρχος παρ αιδοίῃσ’ ⁑

Comments on 6.248


Scholia group: msAim

msAim 6.236: τέγεοι ὡς τέλεοι τεγος γὰρ ὡς τέγος καὶ τέγειος ὡς τέλειος ⁑

Comments on 6.248


msAim 6.237: ἐν ἄλλω παρα μντης ἀλόχοισι ⁑

Comments on 6.248


msAim 6.238: οτι προς Λαοδίκην πορευομε εἰς Ἀγαμέμνονα ⁑

Comments on 6.252


Scholia group: msAil

msAil 6.289: αντι ότε

Comments on 6.237


msAil 6.290: καὶ φῆγον

Comments on 6.237


Scholia group: msAext

msAext 6.296: σίοι

Comments on 6.246


Scholia group: msAil

msAil 6.A14: α

Comments on 6.241


previousnext
msA 84vmsA 85v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1