Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 85, verso

previousnext
msA 85rmsA 86r

Iliad text (25 lines)


Iliad 6.255: ἦ μάλα δὴ τείρουσι δυσώνυμοι υἷες Ἀχαιῶν

Commented on by msA 6.90


Iliad 6.256: μαρνάμενοι περι άστυ, σὲ δ`’ ἐνθάδε θυμὸς ἀν ἧκεν


Iliad 6.257: ἐλθόντ’, ἐξ ἄκρης πόλιος Διῒ χεῖρας ἀνασχεῖν:

Commented on by msAil 6.A15, msAim 6.239


Iliad 6.258: ἀλλὰ μέν’ ὄφρά κέ τοι μελιηδέα οἶνον ἐνείκω.

Commented on by msAil 6.A16


Iliad 6.259: ὡς σπείσῃς Διῒ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι


Iliad 6.260: πρῶτον. ἔπειτα δέ κ’ αὐτὸς ὀνήσεαι αἴ κε πίῃσθα:

Commented on by msAint 6.182, msA 6.91, msAim 6.240


Iliad 6.261: ἀνδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος. μέγα οἶνος ἀέξει:

Commented on by msA 6.92


Iliad 6.262: ὡς τύ̄νη κέκμηκας ἀμύνων σοῖσιν έτῃσι:

Commented on by msAim 6.241


Iliad 6.263: τὴν δ`’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας κορυθαιόλος Ἕκτωρ :


Iliad 6.264: μή μοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα πότνια μῆτερ

Commented on by msAim 6.242


Iliad 6.265: μή μ’ ἀπογυιώσῃς, μένεος ἀλκῆς τε λάθωμαι:

Commented on by msA 6.93


Iliad 6.266: χερσὶ δ’ ἀνίπτοισιν Διῒ λείβειν αἴθοπα οἶνον

Commented on by msAint 6.183, msAim 6.243


Iliad 6.267: ἅζομαι: οὐδέ πῃ ἐστὶ κελαινεφέϊ Κρονίωνι


Iliad 6.268: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι:

Commented on by msA 6.94


Iliad 6.269: ἀλλὰ σύ γε προς νηὸν Ἀθηναίης ἀγελείης


Iliad 6.270: ἔρχεο συν θυέεσσιν, ἀολλίσασα γεραιάς:

Commented on by msAint 6.184


Iliad 6.271: πέπλον δ`’ ὅστίς τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος


Iliad 6.272: ἐστὶν ἐνι μεγάρῳ: καί τοι πολὺ φίλτατος αὐτῇ.


Iliad 6.273: τὸν θὲς Ἀθηναίης ἐπι γούνασιν ἠϋκόμοιο.

Commented on by msAim 6.244


Iliad 6.274: καί οἱ, ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνι νηῷ


Iliad 6.275: ήνῑς ἠκέστας ἱ̈ερευσέμεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ


Iliad 6.276: ἄστύ τε, καὶ Τρώων ἀλόχους. καὶ νήπια τέκνα.


Iliad 6.277: αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰ̈λίου ϊρῆς

Commented on by msAim 6.245


Iliad 6.278: ἄγριον: αἰχμητὴν: κρατερὸν μήστωρα φόβοιο:

Commented on by msAim 6.246


Iliad 6.279: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἀγελείης


Other texts (16 passages)


Scholia group: msA

msA 6.90: ‡ δυσώνυμοι οὐ δὲ γὰρ ὄνομα αὐτων ὀνομάζειν θέλει. καὶ ἡ Πνελόπη κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν ⁑

Comments on 6.255


msA 6.91: πρῶτον ἔπειτα δέ κ’ αυτος τοῦτο διχῶς ἀναγινώσκεται. ὅσοι γὰρ ἡγοῦνται ἐγκεῖσθαι τὸν καὶ ἐγκλιτικὸν. ῥωννύουσι του δὲ την ὀξεῖαν ὡς καὶ Ἀσκαλωνιτης . οὕτως γὰρ καὶ τὸ ἐν τῇ ἀναγινώσκει ἤτοι μέντοι τόδε κ αυτὸς ὀΐεαι. ὅσοι δὲ τὸν καὶ κατα κρᾶσιν καὶ ἔκθλιψιν καὶ αὐτὸς κ’ αυτὸς ἐγκλίνουσι τὸν δὲ ⁑

Comments on 6.260


msA 6.92: μένος ἡ προθυμία παρα τὸ μένω ῥῆμα ὃ δηλοῖ τὸ προθυμοῦμαι, ὅθεν παρακείμενος μέμακα μετοχὴ μεμακώς ἐνδεία τοῦ κ μεμαώς. μεμαὼς π ἐξαλαπάξαι: μέσος παρακείμενος μέμονα καὶ ὡς φθείρω φθαρτὸς. οὕτως μένω ματὸς. καὶ αὐτόμαος ἐν συνθέσει ⁑

Comments on 6.261


msA 6.93: ‡ μή μ’ ἀπογυῴσης ἡ διπλῆ προς τὸ δοκοῦν μάχεσθαι. ἡ γὰρ Ἑκάβη λέγει μενος μέγα οἶνος ἀέξει. ὁ δὲ Εκτωρ μή μ’ ἀπογυιώσης μενέος. ἐστι δὲ διαφορα τὰ λέγοντα πρόσωπα: καὶ ἑκάτερον προς τί ἔχοντα εἴρηται ⁑

Comments on 6.265


msA 6.94: εὐχετάασθαι Ἀρισταρχος τὸ δευτερον ἄλφα συστέλλει καὶ ὁ Ἀσκαλωνιτης . ἄλλοι δὲ εκτείνουσιν οὐχ ὑγειῶς. ὅσα γὰρ εἰς θαι λήγει ἀπαρέμφατα μὴ κατ’ Αἰολίδα διάλεκτον τρίτην ἀπο τέλ ἐχοντα τὴν ὀξεῖαν: φιλεῖ προ τέλους βραχύνεσθαι: λέγεσθαι τίθεσθαι ἵστασθαι κίχρασθαι πίμπρασθαι: ὅσα δὲ προ τέλους ἔχει φύσει μακρὰν προπερισπᾶσθαι θέλει νικὰσθαι φιλεισθαι τα γὰρ τοιαῦτα δίζησθαι φιλησθαι ὑποφαίνει Αἰολικὸν χαρακτῆρα ὅθεν οἱ ἀξιοῦντες ἐκτείν τὸ δεύτερον α ἐν τῷ εὐχετάασθαι πάντως καὶ προπερισπῶσιν εἰδε: δεδώκασι τρίτην ἀπὸ τέλους τὴν ὀξεῖαν, δώσουσι καὶ την παραλήγουσαν βραχυνομενην: οὕτως οὖν πάντα τὰ τοιαύτα ἀναγνωστέο ν ἀλλ ἤτοι σε γυναικας ἐγὼ δεδάασθαι ἄνωγα ἐν μεγάροισι δ’ ἕκητι σέθεν κακὰ μηχανάασθαι: ἄλλοτε μέν σε καὶ αιτιάασθαι ἄνωγα: καὶ ἐδριάασθαι ἄνωγα. καὶ ἐδριάασθαι ἄνωγον μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν ⁑

Comments on 6.268


Scholia group: msAint

msAint 6.182: ὅτι τὸ πληρες εστι καὶ αὐτος Ομηρικὸν δὲ τὸ τον κ’ περιτττὸν εῖναι ⁑

Comments on 6.260


msAint 6.183: οτι Ζηνοδ γραφεται ανίπτησιν οῦκ έστι δὲ ἡ ευθ ἀνίπτῃ⁑

Comments on 6.266


Scholia group: msAim

msAim 6.239: οτι διαλελυμένως ἄκρην π εῖπε την ακροπολιν ⁑

Comments on 6.257


msAim 6.240: τὸ καυτὸς διχῶς καὶ βαρεως καὶ ὀξεως⁑

Comments on 6.260


msAim 6.241: οτι ἄκρον Δώριον τὸ τύνη ⁑

Comments on 6.262


msAim 6.242: αντι του πρόσφερε δίδου ⁑

Comments on 6.264


msAim 6.243: ουτως Ἀρισταρχος ὁ δὲ Ηρωδιανος δια τοῦ η ἀνίπτησιν

Comments on 6.266


msAim 6.245: οτι θηλυκῶς τὴν Ἴλιον

Comments on 6.277


msAim 6.246: οτι πάλιν φόβον την φυγήν.

Comments on 6.278


Scholia group: msAil

msAil 6.A15: α

Comments on 6.257


msAil 6.A16: ε

Comments on 6.258


previousnext
msA 85rmsA 86r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1