Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 87, recto

previousnext
msA 86vmsA 87v

Iliad text (25 lines)


Iliad 6.331: ἀλλ’’ ἄνα: μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο θέρηται:

Commented on by msAint 6.187


Iliad 6.332: τὸν δ`’ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής:


Iliad 6.333: Ἕκτορ . ἐπεί με κατ’ αῖσαν ἐνείκεσας, οὐδ’ ὑπὲρ αῖσαν.


Iliad 6.334: τούνεκά τοι ἐρέω: σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον:


Iliad 6.335: οὔ τοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεμέσσῑ

Commented on by msA 6.107


Iliad 6.336: ἥμην ἐν θαλάμῳ: ἔθελον δ’ ἄχεϊ προτραπέσθαι:

Commented on by msAint 6.188, msA 6.108, msA 6.109


Iliad 6.337: νῦν δέ με παρειποῦς’ ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσιν

Commented on by msA 6.110, msAil 6.291


Iliad 6.338: ὥρμης’ ἐς πόλεμον. δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ

Commented on by msAint 6.189, msAint 6.190


Iliad 6.339: λώϊον ἔσσεσθαι, νίκη δ’ ἐπαμείβεται ἄνδρας:


Iliad 6.340: ἀλλ’ άγε νῦν ἐπίμεινον, Ἀρήϊα τεύχεα δύω.


Iliad 6.341: ἢ ΐθ’, ἐγὼ δὲ μέτ’ειμι : κιχήσεσθαι δέ σ’ ὀΐω:

Commented on by msAil 6.A18


Iliad 6.342: ὡς φάτο. τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κορυθαιόλος Ἕκτωρ :


Iliad 6.343: τὸν δ’ Ἑλένη μύθοισι προσηῦδα μειλιχίοισι:

Commented on by msAint 6.191


Iliad 6.344: δᾶερ ἐμεῖο κυνὸς, κακομηχάνου. ὀκρυοέσσης:


Iliad 6.345: ὥς μ’ ὄφελ’ ήματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ.


Iliad 6.346: οἴχεσθαι προφέρουσα κακὴ ἀνέμοιο θύελλα


Iliad 6.347: εἰς ὄρος ἢ εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης:


Iliad 6.348: ἔνθά με κῦμ’ ἀπόερσε πάρος τάδε έργα γενέσθαι:

Commented on by msAint 6.192, msA 6.111


Iliad 6.349: αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ’ ὧδε θεοὶ κακὰ τεκμήραντο:


Iliad 6.350: ἀνδρὸς. ἔπειτ’ ὤφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄκοιτις.


Iliad 6.351: ὃς ᾔδη νέμεσίν τε καὶ αἴσχεα πολλ`’ ἀνθρώπων.


Iliad 6.352: τούτῳ δ’ οὔτ’ ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οὔτ’ ἂρ ὀπίσσῳ


Iliad 6.353: ἔσσονται. τῶ καί μιν ἐπαυρήσεσθαι ὀΐω:

Commented on by msAint 6.193, msAim 6.253


Iliad 6.354: ἀλλ’’ ἄγε νῦν εἴσελθε. καὶ ἕζεο τῷδ’ ἐπι δίφρῳ

Commented on by msAint 6.194


Iliad 6.355: δᾶερ: ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν

Commented on by msA 6.112


Other texts (15 passages)


Scholia group: msA

msA 6.108: ᾕμην ἐν θαλάμῳ προσπνευστέον τὸ η ἐν διατριβειν γὰρ σημαίνει καὶ τὸ καθῆσαι: ὅσοι δὲ ἡθέλησαν σημαντικον εἶναι τὸ ὑπάρχειν ἐψίλωσαν ὃ σπανίως εὑρίσκεται κατα την χρῆσιν των Ἑλλήνων οὗ τὰ ὑποδείγματα διδομεν ἐν τῷ περι των εἰς μι . ὁ μέντοι ποιητὴς οὐκ εχρήσατο ⁑

Comments on 6.336


msA 6.109: ἔθελον δ’ ἄχεϊ προτραπέσθαι δια τὴν λύπην του δυσημερήματος ἤθελον ἀποτραπῆναι μικρον τῆς μάχης. ἔνιοι δὲ εῖξαι ⁑

Comments on 6.336


msA 6.110: νῦν δ’ έμε οτι οὐ κατα τὸ ῥητὸν παράγειοχε την παραμυθίαν: δεῖ δὲ κατα τὸ σιωπωμενον νοῆσαι. δι ὁ καὶ εὑρίσκεται περι τὰ όπλα ἀσχολουμε ⁑

Comments on 6.337


msA 6.111: ἀπόερσε ψιλωτέον τὰ γὰρ φωνήεντα καταλήγοντα εἰς τὸ ρ ἐπιφερομενου του σ ψιλοῦσθαι φιλεῖ ἄρσαντες οὕτως γὰρ ἐλέγομεν περι τούτου καὶ ἐν τῇ ραψωδία Ἀρσινόη . ἐν δὲ σταθμοὺς ἄρσε ὅρσας όρσεο: κυλλοπόδιον ταύτη ἀναλογώτερον τὸ έερσα τρισύλλα ⁑

Comments on 6.348


msA 6.112: ‡ δᾶερ ἔπει μάλιστα τὸ δᾶερ ὡς ἄνερ τοιαῦται γὰρ αἱ εἰς ερ ἐγκλιτικαι: τὴν δε σὲ ἀντωνυμίαν ὀξυτονοῦσι τουτέστιν ὀρθοτονουσιν ἐπεὶ προς τί εστιν. ἐστι μὲν οὖν ἀληθὲς: ὅτι ἀντι διαστταλτική ἐστιν νῦν ἡ ἀντωνυμίᾳ: ἡ μεντοι κοινὴ ἀνάγνωσις ἀνεγνω ἐγκλιτικῶς ἀεὶ μη επι φερομένου συνδέσμου ἔπει σ’ εἴασεν Ἀχιλλεύς : ἐπεί σε πρῶτα κιχάνω: επει σε φυγῶν ᾿ϊκέτευσα: ἐπεί σε λεόντα: οὕτως δὲ καὶ ἕπει σε μάλιστα: πόνος φρένας: καί μοι δοκουσι τῷ πρώτῳ προσώπω’ ακολουθ οἱ οὕτως ἀναγνωκότες πιθανῶς πάνυ: δια γὰρ τῆς φωνης τὸ πρῶτον πρώσωπον ἐπι δείκνυται τό τε ορθοτονουμενον καὶ τὸ ἐγκλιτικον: εἰ γὰρ ἡ εμε αἰτιατικὴ ὅτε φυλάσσει τὸ ε ορθοτονεῖται: εἰ δὲ ἀποβάλοι ἐγκλιτική εστιν εὑρέθη τοίνυν μετα τοῦ ἐπεὶ συνδέσμου παρα τῳ ποιητῃ κατα ταύτην την σύνταξιν ἀποβάλλουσα τὸ ε Ἕκτορ ἐπει με κατ αῖσαν ἐπει μ’ ἀφελεσθέ γε δόντες τούτῳ τοίνυν τῷ λογῳ πιθανον ἂν εἴη κατακολουθησαντας ἡμας ἀναγινώσκειν ἐγκλιτικως ἐπεί σε μάλιστα ⁑

Comments on 6.355


Scholia group: msAint

msAint 6.187: οτι ελλειπ ἡ υπο προθ ὑπο πυρος ⁑

Comments on 6.331


msAint 6.189: οι

Comments on 6.338


msAint 6.190: ορμῆσαι

Comments on 6.338


msAint 6.191: ἐν ἄλλω προσηυδα δια γυναικῶν ⁑

Comments on 6.343


msAint 6.192: ἀπέπνηξε

Comments on 6.348


msAint 6.193: γραφεται καί μιν

Comments on 6.353


msAint 6.194: ουτω νῦν αἱ Ἀρισταρχ

Comments on 6.354


Scholia group: msAim

msAim 6.253: τῆς ἰδίας ἀνοιας δηλονὅτι ⁑

Comments on 6.353


Scholia group: msAil

msAil 6.291: παραινέσασα

Comments on 6.337


msAil 6.A18: ι

Comments on 6.341


previousnext
msA 86vmsA 87v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1