Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 243, recto

previousnext
msA 242vmsA 243v

Iliad text (25 lines)


Iliad 18.203: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ὦρτο Διῒ φίλος: ἀμφὶ δ’ Ἀθήνη


Iliad 18.204: ὤμοις ἰ̈φθίμοισι βάλ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν:

Commented on by msA 18.71


Iliad 18.205: ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων


Iliad 18.206: χρύσεον. ἐκ δ’ αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανόωσαν:

Commented on by msA 18.72


Iliad 18.207: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰ̈ὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ’ ΐκηται

Commented on by msA 18.73, msA 18.74


Iliad 18.208: τηλόθεν ἐκ νήσου. τὴν δήϊοι ἀμφιμάχονται:

Commented on by msA 18.75


Iliad 18.209: οἵ τε πανημέριοι στυγερῷ κρίνωνται Ἄρηϊ

Commented on by msAint 18.18


Iliad 18.210: ἄστεος ἐκ σφετέρου. ἅμα δ’ ἠελίω καταδύντι.

Commented on by msAint 18.19


Iliad 18.211: πυρσοί τε φλεγέθουσιν ἐπήτριμοι: ὑψόσε δ’ αὐγὴ

Commented on by msA 18.76


Iliad 18.212: γίγνεται ἀΐσσουσα περικτιόνεσσιν ἰ̈δέσθαι.


Iliad 18.213: αἴ κέν πως σὺν νηυσὶν ἄρεως ἀλκτῆρες ΐκωνται:

Commented on by msAim 18.24


Iliad 18.214: ὡς ἀπ’ Ἀχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθέρ’ ΐκανεν:


Iliad 18.215: στῆ δ’ ἐπι τάφρον ἰ̈ὼν ἀπὸ τείχεος. οὐδ’ ἐς Ἀχαιοὺς

Commented on by msA 18.77


Iliad 18.216: μίσγετο. μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ’ ἐφετμήν:


Iliad 18.217: ἔνθα στὰς ἤϋσ’: ἀπάτερθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη

Commented on by msA 18.78


Iliad 18.218: φθέγξατ’. ἀτὰρ Τρώεσσιν ἐν άσπετον ῶρσε κυδοιμόν:


Iliad 18.219: ὡς δ’ ὅτ’ ἀριζήλη φωνή. ὅτε τ’ ΐαχε σάλπιγξ

Commented on by msA 18.79, msA 18.80


Iliad 18.220: ἄστυ περιπλομένων δηΐων ὑπο θυμοραϊστέων.

Commented on by msAim 18.25


Iliad 18.221: ὡς τότ’ ἀριζήλη φωνὴ γένετ’ Αἰακίδᾱο :


Iliad 18.222: οἱ δ’ ὡς οὖν ἄϊον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο .

Commented on by msAint 18.20, msA 18.81


Iliad 18.223: πᾶσιν ὀρίνθη θυμὸς. ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι


Iliad 18.224: ὰψ ὄχεα τρόπεον. ὄσσοντο γὰρ ἄλγεα θυμῷ:

Commented on by msAint 18.21


Iliad 18.225: ἡνίοχοι δ’ ἔκπληγεν ἐπεὶ ἴ̈δον ἀκάματον πῦρ.


Iliad 18.226: δεινὸν. ὑπερ κεφαλῆς μεγαθύμου Πηλείωνος


Iliad 18.227: δαιόμενον. τὸ δὲ δαῖε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη .

Commented on by msAext 18.3


Other texts (20 passages)


Scholia group: msAext

msAext 18.3: τὸ δ’ ἔδαιε

Comments on 18.227


Scholia group: msAint

msAint 18.18: αντ ὑπο στυγεροῦ

Comments on 18.209


msAint 18.19: Ζηνοδ ἀστυ ποτὲ σφέτερον ⁑

Comments on 18.210


msAint 18.20: χαλκεν αντ τοῦ χαλκῆν ⁑

Comments on 18.222


msAint 18.21: εἰς τοὐπίσω τὰ ἅρματα ἔτρεπον ⁑

Comments on 18.224


Scholia group: msAil

msAil 18.7: άπωθεν τοῦ τείχους

Comments on 18.215@τείχεος


msAil 18.8: επεστρέφετ

Comments on 18.216@ὠπίζετ’


Scholia group: msAim

msAim 18.24: Αρισταρχ Άρεω ⁚

Comments on 18.213


msAim 18.25: τὸ ἑξῆς: ὑπο θυμοραϊστέον δηΐων ἄστυ περιπλομένων ⁑

Comments on 18.220


Scholia group: msA

msA 18.71: ‡ ὤμοις ἰφθίμοισι. ἐπεὶ ἄνοπλος ἐξιὼν ἔμελλεν ἐκπλήξειν τοὺς Τρώας εἰκότως κέχρηται τῇ ἔξωθεν φαντασίᾳ ⁑

Comments on 18.204


msA 18.72: ἐκ δ’ αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανόωσαν. τοῦ νέφους πῶς δὲ φησὶν οὐκ ἐκαίετο καὶ γὰρ οἱ θεοὶ αὐτοὶ τρωτοί ῥητέον δὲ ὅτι φαντασία ἦν ⁑

Comments on 18.206


msA 18.73: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν⁚ οἱ περι Διονύσιον τὸν Θρᾷκα φασὶν Ἀρίσταρχον πρώτη ταύτη χρώμενον τῇ γραφῇ μεταθέσθαι καὶ γράψαι ὡς δ’ ὅτε πῦρ ἐπι πόντον ἀριπρεπὲς αἰθέρ’ ἴ̈κηται : ἐμφατικῶς τῷ ἐν πολέμῳ πῦρ ἐπιτεθέν τῷ Ἀχιλλεῖ παρέβαλε τῷ ἐν πολεμουμένῃ ἁπτομένῳ ⁑

Comments on 18.207


msA 18.74: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἔθος ἢν τοῖς ἀρχαίοις τοὺς πολεμουμένους τῆ ημέρα καπνῶν ἀπο τῶν τειχῶν διεγείρειν τῇ δε νυκτὶ φλόγα τὴν ἀπο τῶν περιοίκων βοήθειαν. καὶ συμμαχίαν ἐπικαλουμένους οὐδέπω γὰρ ἢν εὑρεθεῖσα ἡ σάλπιγξ ⁑

Comments on 18.207


msA 18.75: τηλοθεν ἐκ νήσου⁚ οὐκ ἔστι ψιλὸν τὸ τῆς νήσου ἀλλ’ εχει ἐπίτασιν περι τὴν σπουδὴν τῶν πυρείων ἵνα γνωριμώτερον φαίνηται ⁑

Comments on 18.208


msA 18.76: πυρσοί τε φλεγέθουσιν ἐπητριμ : ὁ Ἀσκαλωνίτης ὀξύνει ὡς πολεμικοί οὐκ εὖ. τὰ γὰρ δια τοῦ ἵμος ὑπὲρ δύο συλλαβας τρίτην ἀπο τέλους ἔχει τὴν ὀξεῖαν: νόμιμος σπόριμος οὕτως καὶ ἐπητρϊμ

Comments on 18.211


msA 18.77: οὐδ’ ἐς Αχαιούς μίσγετο⁚ οὔτε φαίνεται τῇ μρι ἀπειθῶν. δια τὸ μὴ κεχωρηκέναι εἰς μέσην τὴν παράταξιν, οὔτε τῆς Ἥρας ἀνηκουστῶν δια τὸ μὴ πεφηνέναι ἐν τῷ πολέμῳ. ἄλλως δε οικονομία ἐστι τοῦ ποιητοῦ τὸ τοιοῦτο, ἵνα μὴ δόξῃ ἄπιστα λέγειν⁚ εἰσαγαγὼν τὸν Ἀχιλλέα χωρὶς ὅπλων εἰς τὴν μάχην ⁑

Comments on 18.215


msA 18.78: ἀπάτερθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη , ἀπίθανον γὰρ ἐκεῖνο τὸ δια μόνης τῆς Ἀχιλλέως φωνῆς τρέψαι τοὺς Τρῶας ⁑

Comments on 18.217


msA 18.79: ὡς δ’ ὅτ’ ἀριζήλη φωνὴ ὅτι αὐτὸς οῖδε, σάλπιγγας: χρωμένους δὲ τοὺς ἥρωας οὐκ εισάγει⁚

Comments on 18.219


msA 18.80: ἀπο τῶν ἰδίων χρόνων ὁ ποιητὴς ὠνόμακε τὴν σάλπιγγα ἐπεὶ οὐδέπω ηύρητο, παρα τοῖς παλαιοῖς κόχλῳ δὲ θαλασσίῳ ἐσαλπίζον ⁑

Comments on 18.219


msA 18.81: οἱ δ’ ὡς οὖν ἄϊον όπα: ἀμέτρως ὁ Ζηνόδοτος ὅπα χαλκέην οὐ συνεὶς ὅτι παραπλησιόν ἐστι τὸ σχῆμα, τῷ κλυτὸς Ἱπποδάμεια καὶ θερμὸς ἀυτμή . χάλκεον δὲ τὴν λαμπρὰν ἅμα καὶ στερεάν ⁑

Comments on 18.222


previousnext
msA 242vmsA 243v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1